Revitalizace Betléma


Revitalizace Betléma byla podpořena z projektu
Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch, který byl v rámci podpory cestovního ruchu spolufinancován prostředky Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod     Památková rezervace lidové architektury Betlém v Hlinsku byla vyhlášena v roce 1995. Důvodem pro tento počin je jedinečnost  dochovaného urbanistického celku převážně roubených objektů ve středu města. Počátky zástavby Betléma spadají do první poloviny 18. století, kdy v souvislosti s možností stěhování obyvatelstva po vydání tolerančního patentu roku 1781 a rozvojem řemesel, přicházel do Hlinska větší počet obyvatel z okolních vesnic.

      Pro stavbu domků přicházejících obyvatel vyčlenila rychmburská vrchnost v polovině 18. století území bývalých obecních pastvin na pravém břehu řeky Chrudimky. Právě zde si začali stavět své příbytky drobní řemeslníci, především hrnčíři a tkalci. Vznikla tak část města, které se začalo říkat Betlém. V roce 1731 byly v tomto prostoru pouze dvě chalupy, o sto let později byl tento prostor již zcela zastavěn, mezi domky zůstávaly jen drobné uličky a malé předzahrádky.
 
     Na Betlémě žily především rodiny drobných řemeslníků, zpočátku zejména hrnčířů. Po roce 1870, kdy došlo k vyčerpání zdejších ložisek hrnčířské hlíny, nastalo období velkého rozmachu tkalcovství. Téměř v každém domku se ozýval klapot stavu. Šikovnosti zdejších tkalců využívali od druhé poloviny 19. století továrníci, kteří v Hlinsku zavedli průmyslové tkalcovství. V důsledku tohoto vývoje od přelomu 19. a 20. století mezi betlémskými obyvateli převažovaly rodiny továrních dělníků. Kromě tkalců bychom zde však nalezli i další řemeslníky - například truhláře, sedláře, pasíře, ševce, řezníky, pekaře, výrobce hudebních nástrojů.

      V průběhu 20. století se začala psát smutnější historie Betléma. Od 60. let nastávalo období postupné devastace jednotlivých domků, související se změnou životního stylu a stěhováním obyvatel do modernějších obydlí. Domky zůstávaly prázdné, chátraly a postupně i mizely. A to i přesto, že již od konce 60. let upozorňovali pracovníci památkové péče na obrovskou hodnotu této části města.

      Nepříznivou situaci se podařilo změnit až v 80. letech. V roce 1989 se započalo s rekonstrukcí části objektů, první z nich byly návštěvníkům zpřístupněny v roce 1993. V následujících několika letech pokračovaly opravy dalších objektů i veřejného prostranství. Závěrečnou fází rekonstrukce a revitalizace prošla tato výjimečná lokalita v letech 2011 - 2012. Město Hlinsko ve spolupráci s NPÚ - Souborem lidových staveb Vysočina zrealizovalo projekt Revitalizace památkové rezervace lidové architektury Betlém Hlinsko a navazujících ploch, který byl v rámci podpory cestovního ruchu spolufinancován prostředky Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

      V rámci projektu proběhla rekonstrukce poloroubeného domku č. p. 178, který Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Pardubicích, pracoviště Soubor lidových staveb Vysočina získal v roce 2003 darem od poslední majitelky paní Anny Pickové. Dům č. p. 178, v minulosti obývaný rodinami hrnčířů a tkalců, patří k mimořádně hodnotným objektům Betléma i díky poslední dochované hrnčířské peci. Od počátku bylo záměrem tento objekt využívat pro vzdělávací programy určené především žákům, studentům a široké veřejnosti. Rekonstrukci prodělal také zděný domek č. p. 561, kde našlo nové sídlo Turistické informační centrum města Hlinska. Jeho součástí je i interaktivní expozice dřevěných hraček z regionu Hlinecka. Nově se vybudovalo tolik potřebné sociální zařízení a technické zázemí. Úprav se dočkaly i venkovní prostory - zahrádky, veřejná zeleň, potok, komunikace včetně historického mostu přes řeku Chrudimku. Celý areál je doplněn mobiliářem včetně dětského hřiště a mobilního amfiteátru i novým informačním systémem. Generálním projektantem byl Ing. arch. Jan Chramosta - ateliér KUPROS, zhotoviteli projektu byly RENOS Pardubice a SATES Čechy Telč.

  
Dům čp.178 v 70.letech 20.stol.                             Dům čp.178 - červenec 2012

 
Domek čp.158 v 70.letech 20.stol.                          Domek čp.158 - červenec 2012

  
Domek čp.561 v 90.letech 20.století                        Domek čp.561 - červenec 2012


Dětské hřiště - červenec 2012

      Návštěvníkům jsou přístupné domky s umístěnými dílnami lidových řemeslníků: obydlí tkalce, výrobce hraček a továrního dělníka se ševcovskou dílnou ve výměnku. Kromě toho se v dalších objektech v průběhu roku pořádají různé tematické výstavy, nalézají se zde prodejny s upomínkovými předměty (domek č. p. 180), restaurace, cukrárna, příjemná kavárna, obchůdky, ubytování pro návštěvníky města a dokonce i základní umělecká škola - učebna výtvarného oboru. Po celý rok je možné využít nabídky speciálních programů pro školy i širokou veřejnost. Od poloviny října 2012 si můžete v domku č. p. 362 prohlédnout expozici masopustních obchůzek a masek na Hlinecku. Tento obyčej je od roku 2010 zapsán v Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO.

                                                           
Web spravuje DUOWEB.cz