Příroda

Národní geopark Železné hory 

Rybník u Židovského hřbitova

CHKO Železné hory byla vyhlášena v roce 1991. Její plocha je 380 km2. Tato oblast zahrnuje celkem 23 maloplošných chráněných území a prochází tudy 8 naučných stezek. V oblasti se rovnoměrně střídají lesní porosty a zemědělské plochy. Dodnes se zde vyskytují zachované suťové lesy.
www.geoparkzh.cz
www.zeleznehory.net


 

 

Žďárské vrchy

 

Žďárské vrchy

CHKO Žďárské vrchy byla vyhlášena v roce 1970. Její rozloha je 715 km2. V současné době zahrnuje 49 maloplošných chráněných území a vedou tudy 4 naučné stezky. Žďárské vrchy se vyznačují více či méně zaoblenými vrchy a širokými údolími. Území je téměř z poloviny zalesněno.

www.zdarskevrchy.cz


 
Toulovcovy Maštale

Toulovcovy maštale

Přírodní rezervace byla zřízena v roce 1993. Její rozloha je 1083,6 ha. Zajímavostí jsou pískovcové skalní útvary nazvané Budislavské skály. Údolí bylo vytvořeno prameny řeky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny. Objevují se zde náznaky vývoje skalních měst - Toulovcovy a Městské Maštale. V rezervaci se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů.

www.mastale.cz

 

 

Polom

 

Prales Polom

Přírodní rezervace o rozloze 18,33 ha s dochovanou ukázkou původního pralesového charakteru lesa leží v nadmořské výšce 530 - 620 m n. m. nedaleko Trhové Kamenice. Prales má dvě části - Velký a Malý Polom. Ve středověku byla tato lokalita součástí velkého pohraničního hvozdu "Libečského". Přírodní rezervací byla vyhlášena v roce 1933. Jsou zde zbytky bukojedlových porostů. Mohutné jedle dosahovaly v obdvodu kolem 6 m a výšky přes 50 m. Padlé stromy v různém stupni rozkladu hostí mnoho druhů hub a hmyzu. Můžeme zde také zahlédnout datla černého i sýkorku parukářku. Lovecký zámeček, ukrytý uprostřed lesů, patřil knížeti Auerspergovi.
www.zeleznehory.net/prales-polom-prirodni-perla-zeleznych-hor

 

 

Sečská přehrada

 

Sečská přehrada

Tato největší vodní plocha na Pardubicku, jejíž rozloha je 192 ha, byla vybudována na řece Chrudimce v letech 1924 až 1934. Její délka je 7 km, hloubka dosahuje místy až 35 m. Hráz je vysoká 42 m. Přehrada slouží energetickým, vodárenským a rekreačním účelům. Nejkrásnější pohled na přehradu je ze zříceniny hradu Oheb.


 

 

Lichnice - Kaňkovy hory

Lichnice - Kaňkovy hory

Národní přírodní rezervace se rozkládá v blízkosti Třemošnice na ploše 338 ha. Vzhledem k výskytu vzácných rostlin a živočichů patří toto území k nejkrásnějším a nejcennějším oblastem v Železných horách. Vyskytují se zde jak původní bukové porosty, tak i porosty olšin podél vodních toků. Do rezervace patří dvě rokle hluboké téměř 200 m - Hedvíkovská a Lovětínská.


 

 

Kaštanka

 

Kaštanka

Sad kaštanovníku jedlého nalezneme v Nasavrkách. Zakladatelem byl v roce 1776 Jan Adam Auersperg. Sad byl postupně zvětšován. Nejstarší stromy pocházejí z původní výsadby.
 

 

Strádovka

 

 

Území přírodní rezervace Strádovka leží západně od obce Rohozná. Rezervaci tvoří Velký Rohozenský rybník a přilehlé vlhké a mokřadní louky s výskytem vzácných druhů rostlin. Významné porosty v území patří k vlhkým a slatinným loukám, které místy přecházejí ve společenstva vysokých ostřic.

 

 

Volákův kopec

 

Volákův kopec

Volákův kopec s okolím bezprostředně východně nad obcí Kameničky je od roku 1990 chráněn jako přírodní rezervace. V okolí Volákova kopce se zachoval krajinářsky hodnotný komplex společenstev s převahou rašelinných luk s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. I když se v krajinném rázu území s dominantou Volákova kopce, rámovaného březovými silničními alejemi a jeřáby, projevil do určité míry zánik dřívějšího maloplošného extenzívního zemědělského hospodaření, přesto si v mnohém uchovalo atmosféru známou z obrazů A. Slavíčka z počátku 20. století. Území je zpřístupněno naučnou  vlastivědnou stezkou Krajem Chrudimky.

 

 

Vápenice

 

 

Vápenice byla roku 2001 vyhlášena přírodní rezervací. Nachází se nedaleko Bojanova. Chrání se zde přirozená lesní společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad řekou Chrudimkou.Web spravuje DUOWEB.cz