MAS Hlinecko, o.s.

V úterý 16. října proběhla ustavující valná hromada obnoveného občanského sdružení MAS Hlinecko. Smyslem tohoto sdružení je spolupráce a prosazování společných zájmů vedoucích k rozvoji regionu Hlinecka, a to ze strany představitelů obcí, orgánů územní samosprávy, podnikatelů, zemědělců, škol, odborných institucí, spolků i jednotlivých osob žijících na tomto území. Členy MAS Hlinecko se doposud staly obce ? Hlinsko, Dědová, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Mrákotín, Pokřikov, Raná, Svratouch, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov a Vysočina. Podnikatelský sektor zastupuje 19 firem či podnikajících osob z celého regionu, a to z oblasti, průmyslu, zemědělství i služeb. Za neziskový sektor je členem sdružení 12 zájmových organizací. Hlavním úkolem jednání valné hromady bylo schválení stanov sdružení a zvolení potřebných orgánů, ve kterých jsou zastoupeny všechny tři sektory ? veřejný, podnikatelský a neziskový. Činnost sdružení bude po dobu dvou let řídit představenstvo ve složení Magda Křivanová ? předsedkyně, Tomáš Dubský, Martin Pavliš, Vít Šimon a Rostislav Dvořáček.
Jedním z hlavních důvodů obnovení činnosti MAS je umožnit získávání finančních prostředků potřebných na podporu projektů z oblastí, které si členové MAS Hlinecko určí jako priority. Shoda na prioritních oblastech a následné vypracování strategického plánu rozvoje regionu MAS Hlinecko bude hlavním úkolem roku 2013 pro členy představenstva a manažera, kterého ještě do konce letošního roku jmenuje valná hromada na základě výsledku výběrového řízení.
Objem financí, o které se bude MAS ucházet od roku 2014, bude rozdělovat výběrová komise zvolená z řad členů, a to opět ze všech tří oblastí - veřejné správy, podnikatelů a neziskového sektoru. V prvním funkčním období byli členy komise zvoleni Jan Břeň, Jaroslav Kyncl, Pavel Ondra, Michael Bačkovský, Bedřich Janáček, Radek Chlada a Eduard Suchý.
Dodržování všech práv a povinností sdružení včetně hospodaření bude sledovat kontrolní výbor, volený na tři roky, ve složení Monika Vacková, Josef Linhart a Aleš Meloun.
MAS Hlinecko je otevřeným občanským sdružením, do kterého mohou přistupovat fyzické i právnické osoby žijící na území MAS, které souhlasí s principy a stanovami tohoto občanského uskupení. Členství vzniká na základě písemné přihlášky schválené valnou hromadou sdružení. 


 Národní síť Místních akčních skupin České republiky.Dokumenty

Jednací a volební řád MAS Hlinecko

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

Přihláška k členství v MAS Hlinecko

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Stanovy MAS Hlinecko

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )


1. Valná hromada 16. října 2012

Usnesení z VH1

  ( formát PDF, velikost 0.01 MB )

Zápis z VH1

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )


Web spravuje DUOWEB.cz