Provozní řád DPS

PROVOZNÍ ŘÁD
PRO UŽIVATELE BYTŮ V DPS
 
Majitel objektu: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko
 
Provozovatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko
 
 
Oddíl A
 1. Dům s pečovatelskou službou je dům zvláštního určení s pečovatelskými byty (dále jen DPS), není pobytové zařízení ani zdravotnické zařízení.
 2. Uživatel DPS musí splňovat podmínky ?Pravidel pro přidělení a užívání chráněných bytů v DPS?
 3. Přidělený byt si klient DPS zařizuje vlastním nábytkem a ostatním vybavením.
 4. Náklady spojené se stěhováním si klient hradí sám. Je-li třeba nábytek, prádlo, šatstvo, lůžkoviny, apod., podrobit desinfekci podle hygienických předpisů, hradí náklady z toho vzniklé klient, jemuž věci náleží.
 5. Doba nočního klidu je stanovena od 21:00 hodin do 6:30 hodin.
 6. Každý, kdo se nachází v DPS si musí počínat tak, aby ostatní klienty svým jednáním neobtěžoval nadměrným hlukem, nepořádkem nebo zápachem.
 7. Při zhoršení zdravotního stavu do té míry, že se stane klient nesoběstačným, zajistí rodina klienta, popřípadě DPS umístění do zařízení, které odpovídá jeho zdravotnímu stavu.
 8. Klient, který se nastěhoval do DPS s partnerem do bytu určeného pro dvojici, je povinen v případě odchodu partnera, se na žádost a náklad provozovatele přestěhovat do bytu pro jednotlivce.
 9. Úmrtí klienta DPS oznámí provozovatel neprodleně rodině, event. praktickému lékaři.
 10. Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí podle zvláštního právního předpisu žádná fyzická nebo právnická osoba pohřbení, je povinna zajistit pohřbení obec (dle § 5 zák. č. 256/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 11. K řízení o pozůstalosti přihlásí provozovatel stanovenému notáři veškeré pohledávky zemřelého.
 12. Opakované porušování provozního řádu může být důvodem k vypovězení nájemní smlouvy.
 Oddíl B
 1. Klient je povinen řádně platit nájem a poplatky za služby stanovené nájemní smlouvou. Každému uživateli bude byt předán protokolárně a budou mu přiděleny klíče. Bez vědomí provozovatele je zakázáno měnit zámkové vložky.
 2. Doporučujeme, aby si uživatelé sjednali vlastní pojištění o náhradě škody, popř. domácnosti, ze kterého lze hradit poškození majetku DPS, popřípadě sousedů nebo škodu v okolí, kterou by obyvatel způsobil.
 
Oddíl C
 1. Veškeré úpravy v bytě lze provádět jen se souhlasem provozovatele.
 2. Veškeré zjištěné poruchy v bytě nebo v domě je třeba neprodleně oznámit pracovníkovi údržby, nebo odboru investic a městského majetku, případně odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví.
 3. Teplá voda je zajišťována centrálně.
 4. Domovní odpad je třeba odkládat do popelnic, event. do kontejneru v souladu s platným zákonem o třídění odpadu.
 5. Za vlastní elektrické spotřebiče ručí uživatel bytu, v plném rozsahu je odpovědný za jejich bezpečný provoz  v souladu se zásadami BOZP a PO.
 6. Veškeré drobné opravy v bytě dle nájemní smlouvy hradí uživatel bytu.
 7. Ve společných prostorách DPS je zakázáno kouření.
 8. Každý, kdo se nachází v DPS, musí dodržovat obecné zásady požární ochrany.
 
 
Web spravuje DUOWEB.cz