Aktuální zprávy MÚ

Volba prezidenta České republiky v roce 2018Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 12. ledna 2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018  od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8 hodin do 14 hodin.

 

Hlasování na území města Hlinska proběhne na obvyklých místech v 15 volebních okrscích:

- volební okrsek č. 1 – Hlinsko, Karla Lidického 1213 (bývalá MŠ),

- volební okrsek č. 2 – Hlinsko, Karla Lidického 1213 (bývalá MŠ),

- volební okrsek č. 3 – Základní škola Ležáků, Ležáků 1449, Hlinsko,

- volební okrsek č. 4 – Gymnázium K.V. Raise, Adámkova třída 55, Hlinsko,

- volební okrsek č. 5 – Městský úřad Hlinsko, Adámkova třída 554,

- volební okrsek č. 6 – Městský úřad Hlinsko, Adámkova třída 554,

- volební okrsek č. 7 – Mateřská škola Rubešova, Rubešova 1250 – I, Hlinsko,

- volební okrsek č. 8 – Multifunkční centrum Hlinsko, Adámkova třída 341, Hlinsko,

- volební okrsek č. 9 – Mateřská škola Budovatelů, Budovatelů 1229, Hlinsko,

- volební okrsek č. 10 – Mateřská škola Rubešova, Rubešova 1250 – II, Hlinsko,

- volební okrsek č. 11 – Středisko volného času POHODA A POHODA COOL, Budovatelů 1229, Hlinsko,                                                                    

- volební okrsek č. 12 – Blatno – hasičská zbrojnice,

- volební okrsek č. 13 – Chlum – hasičská zbrojnice,

- volební okrsek č. 14 – Srní – bývalá škola,

- volební okrsek č. 15 – Čertovina – kulturní dům.

 

Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta České republiky ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu  o vydání voličského průkazu již nyní.

 

Žádost lze podat:

- osobně, v tomto případě písemná žádost není vyžadována, neboť obecní úřad o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16 hodin. O voličský průkaz lze osobně požádat na MÚ Hlinsko, v budově Adámkova třída 554, ve 4. patře  – na evidenci obyvatel (tel. 469 326 177 – Mgr. Hadáčková) nebo na matrice (tel. 469 326 172 – Fodorová)

- podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 5. ledna 2018, příslušnému obecnímu úřadu. Podání může být učiněno v těchto formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu, požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Obecní úřad voličský průkaz  nejdříve 15 dnů přede dnem volby, tj. 28. prosince 2017, předá:

- osobně voliči

- osobě  s písemnou plnou mocí voliče (s ověřeným podpisem voliče) k převzetí voličského průkazu

- voličský průkaz se voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat duplikát.

 

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní  úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 24. ledna 2018 do 16 hodin.

 

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky volič obdrží ve volební místnosti.

 

Jitka Fodorová, Kancelář tajemníka, úsek správní

 Vydáno dne: 01.01.2018      Platnost do: 26.02.2018


<<< Na seznam aktualit
<<< Zpět na stránku

Web spravuje DUOWEB.cz