Programové dotace

Vyhlašují se pouze jednou v kalendářním roce.

  • Poskytují se v oblasti kultury, sportu, na podporu spolkové činnosti a na mimoškolní a volnočasové aktivity dětí a dospělých.
  • O dotaci nelze žádat na akci, která je již přímo podpořena z rozpočtu města Hlinska.
  • Žádosti na poskytnutí dotace jsou v souladu s ustanovením § 85 písm. c) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisu, předkládány, po projednání grantovou komisí, ke schválení příslušným orgánům poskytovatele, kterými jsou rada města, případně zastupitelstvo města.

 

Rada města Hlinska vyhlásila termín pro podávání žádostí o přidělení účelových dotací z rozpočtu města Hlinska na rok 2022, a to v období od 1. listopadu do 30. prosince 2021.

Účelové dotace se budou poskytovat v následujících programech:
Program A – dotace na kulturní, sportovní a volnočasové akce.
Podprogram A/1 – dotace na kulturní a volnočasové akce
Podprogram A/2 – dotace na sportovní akce
Dotace určené na podporu akcí pořádaných právnickými i fyzickými osobami, které prezentují svoji činnost za účasti veřejnosti na území města Hlinska a jeho místních částí.
Program B – podpora v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území města Hlinsko
Program C  – dotace na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže do 19 let
Program D – dotace na dopravu dětí a mládeže do 19 let na sportovní a tělovýchovné akce
 
Žádosti odevzdávejte na podatelně MÚ, Adámkova třída 554. Žádosti neúplně vyplněné nebo bez požadovaných příloh nebudou podatelnou přijaty.

 

01 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.72 MB )

02 Program A/1

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace na kulturní a volnočasové akce

03 Program A/2

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace na sportovní akce

04 Program B

  ( formát DOC, velikost 0.13 MB )
podpora v oblasti sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru na území města Hlinsko

04 Program B1

  ( formát XLSX, velikost 0.01 MB )
Příloha Program B Přehled zaměstanců tabulka

04 Program B2

  ( formát XLSX, velikost 0.01 MB )
Příloha Program B Rozpočet

04 Program B3

  ( formát XLSX, velikost 0.01 MB )
Příloha Program B Údaje o aktivitě sociálního charakteru

04 Program B4

  ( formát XLSX, velikost 0.02 MB )
Příloha Program B Údaje o registrované sociální službě.xlsx

04 Program B5

  ( formát XLSX, velikost 0.01 MB )
Příloha Program B Zdroje financování

05 Program C

  ( formát DOC, velikost 0.11 MB )
dotace na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže do 19 let

06 Program D

  ( formát DOC, velikost 0.13 MB )
dotace na dopravu dětí a mládeže do 19 let na sportovní a tělovýchovné akce

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

Příloha dle zák. č. 250-2000 Sb.

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Vyúčtování dotace - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Vyúčtování dotace - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz