Podpora obnovy kulturních památek

 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury vyhlašuje v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen "Program").

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Pro rok 2017 je celková výše kvóty 377.000 Kč.

Žádost mohou podat pouze vlastníci nemovitých (movitých) kulturních památek.

 

Vyzýváme vlastníky k podávání žádostí o příspěvek!

Uzávěrka příjmu žádostí na MěÚ Hlinsko je 28.2.2017

 

S ohledem na velmi nízkou celkovou výši přidělené kvóty budou preferovány potřebné nemovité (movité) kulturní památky v havarijním stavu a rozpracované akce.

Bližší informace na stránkách ministerstva: www.mkcr.cz

Administrace žádostí: stavební úřad města Hlinska - úsek památkové péče

                                       Adámkova 554, 539 10 Hlinsko, 2. patro

                                       Bc. Hana Vašková - tel. 469 326 135, mail: vaskova@hlinsko.cz

 

Web spravuje DUOWEB.cz