Elektronická úřední deska


Městský úřad Hlinsko zřizuje v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úřední desku a elektronickou úřední desku.
Elektronická úřední deska Městského úřadu Hlinsko (dále jen "elektronická úřední deska") zveřejňuje obsah úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnosti zveřejněné na úřední desce musí být taktéž zveřejněny na elektronické úřední desce.

Na úřední desce a elektronické úřední desce se zveřejňují písemnosti:

  • v případech stanovených právními předpisy,
  • v případech, kdy právní předpis stanoví, že se písemnost zveřejňuje způsobem v místě obvyklým, rozhodne-li tak vedoucí příslušného odboru,
  • rozhodne-li tak ředitel krajského úřadu, a to po dobu jím stanovenou,
  • na základě žádosti jiných orgánů veřejné moci, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Úřední desku a elektronickou úřední desku spravuje odbor kancelář tajemníka.


Aktuálně vyvěšené dokumenty naleznete zde:


Web spravuje DUOWEB.cz