Formuláře a tiskopisy

Přílohy k vydaným Obecně závazným vyhláškám

Ochranný svaz autorský

(otevřít v novém okně)

Oznámení o uspořádání veřejného podniku

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Žádost o svolení k provozování hudebních děl

(otevřít v novém okně)

 


Odbor Kancelář tajemníka

Úsek správní

Žádost o vydání doslovného výpisu

(otevřít v novém okně)

Žádost o vydání matričního dokladu

(otevřít v novém okně)

Žádost o vydání osvědčení

(otevřít v novém okně)

Úsek provozně právní

Oznámení o úhradě ve dvou splátkách

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

Prohlášení plátce místního poplatku

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Žádost o povolení splátkového kalendáře

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

 


Oddělení dotací

Dotace

01 Zásady pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.15 MB )

02 Program A/1

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace na kulturní a volnočasové akce

03 Program A/2

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace na sportovní akce

04 Program B - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )
dotace v oblasti sociálních služeb a sociální finanční výpomoci na území města Hlinska

05 Program B - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.09 MB )
dotace v oblasti sociálních služeb a sociální finanční výpomoci na území města Hlinska

06 Program C

  ( formát DOC, velikost 0.11 MB )
dotace na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže do 19 let

07 Program D

  ( formát DOC, velikost 0.13 MB )
dotace na dopravu dětí a mládeže do 19 let na sportovní a tělovýchovné akce

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

Příloha dle zák. č. 250-2000 Sb.

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Vyúčtování dotace - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Vyúčtování dotace - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Individuální dotace

Žádost o individuální dotaci

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Vyúčtování dotace - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

Vyúčtování dotace - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

 

Fond rozvoje bydlení

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.1 MB )

Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

Příspěvek z výtěžku loterií a jiných podobných her

Žádost o příspěvek

  ( formát DOC, velikost 0.11 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Čestné prohlášení o bezdlužnosti - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.02 MB )

Příloha dle zák. č. 250-2000 Sb.

  ( formát DOC, velikost 0.04 MB )

Vyúčtování příspěvku - fyzická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )

Vyúčtování příspěvku - právnická osoba

  ( formát DOC, velikost 0.07 MB )

 


Odbor sociálních věcí

Žádost o příspěvek na provoz motorového vozidla

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

 


Odbor životního prostředí

Žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Úsek přírodního prostředí a ZPF

1. Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

2. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Úsek odpadového hospodářství

1. Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )
( § 16, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, § 2 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady)

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Úsek lesního hospodářství a myslivost

Lesní hospodářska evidence

  ( formát PDF, velikost 0.24 MB )

Úsek ochrany ovzduší

01 Vzor žádosti o závazné stanovisko

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Úsek vodního hospodářství - nakládání s vodami

01 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )
§ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona

02 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

  ( formát PDF, velikost 0.39 MB )
§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona

03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

  ( formát PDF, velikost 0.54 MB )
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

04 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

05 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

  ( formát PDF, velikost 0.58 MB )
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

06 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu

  ( formát PDF, velikost 0.46 MB )
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

07 Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami

  ( formát PDF, velikost 0.11 MB )
§ 9 odst. 4 vodního zákona

08 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )
§ 16 odst. 1 vodního zákona

09 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních

  ( formát PDF, velikost 0.63 MB )
§ 38 odst. 3 vodního zákona

Úsek vodního hospodářství - stavební povolení a užívání vodních děl

01 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )
§ 15 vodního zákona

02 Žádost o stavební povolení k vodním dílům

  ( formát PDF, velikost 0.74 MB )
§ 15 vodního zákona

03 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla

  ( formát PDF, velikost 0.71 MB )
§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona

04 Žádost o vydání vyjádření dle § 15 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

05 Žádost o změnu stavby před jejím dokončením ? prodloužení termínu dokončení stavby

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )
§ 118 stavebního zákona

06 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

  ( formát PDF, velikost 0.76 MB )
§ 15a vodního zákona

07 Ohlášení

  ( formát PDF, velikost 0.51 MB )
§ 15a odst. 3 vodního zákona

08 Oznámení o užívání stavby vodního díla

  ( formát PDF, velikost 0.6 MB )
§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona

09 Žádost o ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo pasport stavby

  ( formát PDF, velikost 0.01 MB )
k dispozici na odboru životního prostředí

10 Žádost o povolení užívání vodních děl (kolaudační rozhodnutí)

  ( formát PDF, velikost 0.01 MB )
k dispozici na odboru životního prostředí

Úsek vodního hospodářství - spojené řízení

01 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

  ( formát PDF, velikost 0.51 MB )
§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona

02 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

  ( formát PDF, velikost 0.86 MB )
§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a § 15 vodního zákona

03 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

  ( formát PDF, velikost 0.51 MB )
§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona

Úsek rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku

  ( formát PDF, velikost 0.41 MB )

Úsek vodního hospodářství - ostatní

01 Žádost o udělení souhlasu

  ( formát PDF, velikost 0.61 MB )
§ 17 vodního zákona

02 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

  ( formát PDF, velikost 0.6 MB )
§ 30 odst. 6 vodního zákona

03 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

  ( formát PDF, velikost 0.67 MB )
§ 115 odst. 17 vodního zákona

04 Žádost o vyjádření

  ( formát PDF, velikost 0.47 MB )
§ 18 vodního zákona

05 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

  ( formát PDF, velikost 0.58 MB )
§ 58 odst. 3 vodního zákona

06 Žádost o povolení k některým činnostem

  ( formát PDF, velikost 0.51 MB )
§ 14 odst. 1 vodního zákona

 


Stavební úřad

01 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

02 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

03 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

04 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

05 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

06 - Žádost o vydání společného povolení

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

07 - Oznámení záměru

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

08 - Ohlášení stavby

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

09 - Žádost o stavební povolení

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

10 - Oznámení stavebního záměru - s certifikátem autorizovaného inspektora

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

11 - Ohlášení dokončení stavby

  ( formát PDF, velikost 0.27 MB )
dle ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby

  ( formát DOC, velikost 0.14 MB )
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

14 - Oznámení změny v užívání stavby

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

15 - Ohlášení odstranění

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

16 - Společné oznámení záměru

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Silniční hospodářství

ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací II

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )
ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací II

Žádost o povolení umístění a provozování reklamního zařízení u silnice II. a III. třídy

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

Žádost o povolení úplné - částečné uzavírky II. nebo III. třídy

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení úplné - částečné uzavírky místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace na sousední nemovitost

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zřízení sjezdu ze silnice II. nebo III. třídy na sousední nemovitost

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (parkování ZTPa ZTP-P)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (stánky a občerstvení)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (umístění staveniště, paliva, ...)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (vyhrazené parkování)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (sítě na silničním pozemku)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (stavební práce, inženýrské sítě)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (stavební práce)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (umístění staveniště, paliva, ...)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (vozidla bez RZV)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace (kultura, sport)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (stavbě)

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Úsek památkové péče

01 Žádost o závazné stanovisko - zákon č. 20/1987

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

02 Žádost o závazné stanovisko - zákon č. 20/1987 § 14 odst.2

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

03 Žádost o závazné stanovisko - zákon č. 20/1987, movitá KP

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

04 Náležitosti restaurátorské dokumentace

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

05 Oznámení stavebníka pro ARÚ AV ČR, el. podoba

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

06 Oznámení stavebníka pro ARÚ AV ČR

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

07 Seznam pracovišť provádějících AV - Pard. kraj

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

08 Obvyklé náklady na provedení ZAV

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

 


Odbor dopravy

Oznámení o ztrátě

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )

Žádost o poskytnutí údajů

  ( formát PDF, velikost 0.61 MB )

Žádost o povolení přestavby vozidla

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )

Žádost o schválení jednotlivě přestavěného vozidla

  ( formát PDF, velikost 0.14 MB )

Žádost o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel po uplynutí poloviny správního trestu

  ( formát PDF, velikost 0.3 MB )

Žádost o vydaní noveho dokladu k vozidlu

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )

Žádost o vydání tabulky vývoz

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )

Žádost o vyřazení vozidla

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )

Žádost o zápis silničního vozidla

  ( formát PDF, velikost 0.65 MB )

Žádost o zápis změn

  ( formát PDF, velikost 0.63 MB )

Žádost o zápis změny vlastníka

  ( formát PDF, velikost 0.63 MB )

 


Odbor obecní živnostenský úřad

Jednotný registrační formulář - fyzická osoba

  ( formát PDF, velikost 1.6 MB )

Jednotný registrační formulář - právnická osoba

  ( formát PDF, velikost 1.46 MB )

Prohlášení odpovědného zástupce (pro požadovaný předmět podnikání)

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

Příloha pro dalšího člena statutárního orgánu

  ( formát PDF, velikost 1.06 MB )

Příloha pro ohlášení (ukončení) další provozovny

  ( formát PDF, velikost 1.47 MB )

Příloha pro ohlášení dalšího předmětu podnikání

  ( formát PDF, velikost 0.48 MB )

Příloha pro ustanovení dalšího odpovědného zástupce

  ( formát PDF, velikost 1.32 MB )

Seznam oborů činností náležejících do volné živnosti

  ( formát PDF, velikost 1.56 MB )

Změnový list - ohlášení změny

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Žádost o poskytnutí údajů ze živnostenského rejstříku

  ( formát PDF, velikost 0.02 MB )

 


Umístění reklam. a informačních zařízení na objektech města Hlinska

Pravidla pro umístění reklam

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

Žádost o umístění reklamy - formulář

  ( formát DOC, velikost 0.06 MB )

Příspěvek z loterií a jiných podobných her

Registr oznámení o činnostech, majetku, darech a závazcích veřejných funkcionářů

Žádost o náhlednutí do registru - elektronické nahlédnutí

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )
Žádost o náhlednutí do registru - elektronické nahlédnutí

Žádost o náhlednutí do registru - osobní nahlédnutí

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )
Žádost o náhlednutí do registru - osobní nahlédnutí

 


 

 

Web spravuje DUOWEB.cz