Krizové řízení

Pracovník krizového řízení MěÚ Hlinsko:
 • zajišťuje plnění úkolů na úseku požární ochrany, vyplývající zejména ze z.č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, NV č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č.247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů a českých technických norem
 • zpracovává, vede a aktualizuje dokumentaci požární ochrany města, jejíž zpracování vyplývá z výše uvedených právních a ostatních předpisů
 • v oblasti zajišťování úkolů požární ochrany spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje (dále jen HZS Pk)
 • navrhuje a zajišťuje nákup věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení a požární techniky pro potřebu města, jednotek požární ochrany a občanských sdružení, působících na úseku požární ochrany na území města, pokud jsou pořizovány z rozpočtu města Hlinska
 • zajišťuje úkoly spojené s plánováním a prováděním hospodářských opatření pro krizové stavy, vyplývající ze zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a prováděcích předpisů
 • výběr a aktualizace seznamu vhodných dodavatelů nezbytných dodávek
 • vykonává funkci bezpečnostního ředitele dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, současně plní funkci bezpečnostního správce informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi
 • zabezpečuje správné nakládání s materiály obsahujícími zvláštní skutečnosti ve smyslu zák. č.240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, NV č.462/2000 Sb., k provedení § 27 odst.8 a § 28 odst.5 zák. č.240/2000 Sb., o krizovém řízení
 • vykonává funkci tajemníka bezpečnostní rady ORP Hlinsko a jako takový odpovídá za přípravu podkladů pro jednání této rady a krizového štábu.
 • je tajemníkem krizového štábu ORP Hlinsko
 • podílí se na správě a rozvíjení portálu krizového řízení pro potřeby orgánů krizového řízení města
 • v oblasti zajišťování úkolů civilní ochrany spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje
 • zajišťuje provoz skladů materiálu civilní ochrany a dalších využitelných prostředků pro ochranu obyvatelstva a o těchto prostředcích vede evidenci
 • ve spolupráci s HZS Pk organizačně zajišťuje provádění kontrol funkčnosti koncových prvků jednotného systému varování a vyrozumění a o výsledku provedené kontroly neprodleně informuje operační a informační středisko HZS Pk
 • plní úkoly orgánu krizového řízení spojené s přípravou na mimořádné události a jejich likvidacemi, dále plní úkoly spojené s ochranou obyvatelstva ve správním obvodu ORP Hlinsko a jeho nouzovém přežití, ubytování, stravování apod.
 • při výše uvedených činnostech se řídí zejména zák. č. 239/2000 Sb., zák. č. 240/2000 Sb., vyhl. č. 281/2001 Sb., vyhl. č. 380/2002 Sb., zák. č. 241/2000 Sb., zák. č. 254/2001 Sb., zák. č. 585/2004 Sb., zák. č. 222/1999 Sb., vyhl. č. 280/1999 Sb. a nařízení vlády č. 51/2004 Sb.
 • podílí se na výkonu státní správy, jejíž rozsah vyplývá z výše uvedených předpisů
 • v oblasti zajišťování úkolů krizového řízení a obranného plánování spolupracuje s příslušnými odděleními územního odboru Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Krajského úřadu Pardubického kraje, Krajským vojenským velitelstvím Pardubice a jinými správními úřady a organizacemi
 • v oblasti krizového řízení a obranného plánování poskytuje informační podporu obcím ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
 • komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav, mimořádné situace, obranu a ochranu obyvatelstva vč. organizování a koordinace těchto činností v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností.
 • zpracovává návrh rozpočtu oddělení krizového řízení
Další informace:
Web spravuje DUOWEB.cz