Odbor dopravy


Městský úřad Hlinsko - odbor dopravy
Adámkova třída 554  - 1. patro
539 01 Hlinsko

Kontakty:


Miroslav Brychnáč469326120   vedoucí odboru
Ing. Barbora Adámková469326126   dopravní přestupky
Ing. Andrea Filipová469326141   radary (výzvy)
Lucie Pavlíková469326166   radary (výzvy)
Ivana Chvojková469326167   radary (výzvy)
Helena Polanská469326168   radary (výzvy)
Soňa Weberová469326169   radary (výzvy)
Miroslav Doležal469326122   technik - evidence vozidel
Jiří Hanus469326123   technik - evidence vozidel
Andrea Vyšínská469326124   administrativa, řidičské průkazy, registr řidičů, bodový systém
Ing. Ondřej Daněk469326125   zkušební komisař, bodový systém
Petra Sochorová469326128   administrativa, kurýr

 

U P O Z O R N Ě N Í 
na základě novely zákona č.56/2001Sb. od 1.1.2015


VLASTNÍTE - LI  VOZIDLO, KTERÉ JE  "V POLOPŘEVODU" MUSÍTE DO 30.6.2015 PODAT  NA ÚŘAD ŽÁDOST O ZÁPIS VLASTNÍKA  A PROVOZOVATELE DO CRV, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ VOZIDLO ADMINISTRATIVNĚ ZANIKNE A UŽ NEPŮJDE PŘIHLÁSIT.

 

VOZIDLA ULOŽENA V DEPOZITU PŘED 30.6.2013 - MUSÍTE PŘIJÍT DO KONCE ROKU 2015 NA ÚŘAD A SDĚLIT KDE SE VOZIDLO NACHÁZÍ A JAKÝ JE ÚČEL JEHO VYUŽITÍ. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ VOZIDLO ADMINISTRATIVNĚ ZANIKNE A UŽ NEPŮJDE PŘIHLÁSIT.


!!! NENECHEJTE NA POSLEDNÍ CHVÍLI !!!


 

Činnost:


a) Oddělení dopravy


Na základě zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dále na základě zákona č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 • rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí
 • pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle § 79 citovaného zákona
 • ukládá pokuty při porušení povinností podle tohoto zákona v rozsahu své působnosti

Na základě zákona č. 168/1999Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů

 • ukládá pokuty při porušení povinností dle tohoto zákona v rozsahu své působnosti

Na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

 • je pověřen funkcí dopravního úřadu pro MHD a taxislužbu
 • ukládá pokuty při porušení povinností podle tohoto zákona v rozsahu své působnosti

b) Oddělení evidence řidičů

Na základě zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů

 • uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a zrušuje podmínění nebo omezení řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění a nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
 • zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem trest zákazu činnosti a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinár. řidičský průkaz vydal
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů

Na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů

 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče
 • vykonává státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • ukládá pokuty při porušení povinností podle tohoto zákona v rozsahu své působnosti
 • na základě došlých přestupků zaznamenává do registru řidičů odnětí bodů jednotlivým řidičům dle zákona o bodovém systému

c) Oddělení evidence motorových vozidel


Na základě zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • vede registr silničních vozidel
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou
 • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla
 • rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla
 • dle zápisu o hodnotě emisního systému v TP ( EURO 0, EURO 1 a EURO 2 ) - vybírá ekologický poplatek při první registraci a první přeregistraci vozidla M1+ N1 a vede o něm evidenci dle zákona o odpadech

Formuláře

Oznámení o ztrátě

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )

Žádost o poskytnutí údajů

  ( formát PDF, velikost 0.61 MB )

Žádost o povolení přestavby vozidla

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )

Žádost o schválení jednotlivě přestavěného vozidla

  ( formát PDF, velikost 0.14 MB )

Žádost o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel po uplynutí poloviny správního trestu

  ( formát PDF, velikost 0.21 MB )

Žádost o vydaní noveho dokladu k vozidlu

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )

Žádost o vydání tabulky vývoz

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )

Žádost o vyřazení vozidla

  ( formát PDF, velikost 0.62 MB )

Žádost o zápis silničního vozidla

  ( formát PDF, velikost 0.65 MB )

Žádost o zápis změn

  ( formát PDF, velikost 0.63 MB )

Žádost o zápis změny vlastníka

  ( formát PDF, velikost 0.63 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz