Bytová oblast


Přidělování bytů se řídí směrnicí Městského úřadu Hlinsko č. 1/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům, která je účinná od 1. 7. 2016 a schválila ji Rada města Hlinska dne 27. 6. 2016.

V souladu s tímto dokumentem je zapotřebí podat žádost o přidělení bytu na předepsaném formuláři. K žádosti je také třeba doložit další náležitosti zejména: potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Hlinsku za každou dospělou osobu (případně vůči obci, ve které mají žadatelé trvalé bydliště) a doklad o příjmu (výplatnice apod.), stávající nájemní smlouvu. Formuláře jsou k dispozici v kanceláři vedoucího odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví a ke stažení na internetových stránkách.

Z podaných žádostí je vytvořen pořadník. Žádosti podané v období leden až květen daného roku jsou zahrnuty do pořadníku na 2. pololetí daného roku, žádosti podané v období červen až prosinec se dostanou do pořadníku na 1. pololetí roku následujícího.

Pořadí žadatele určuje bodové ohodnocení bytové potřebnosti.

Nový pořadník je vždy po dobu 15 dní vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Hlinsko. V této lhůtě je možno uplatnit k němu písemné připomínky a tyto adresovat odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Případnými připomínkami se bude zabývat Komise sociálně zdravotní Rady města Hlinsko.

Definitivní pořadník schvaluje rovněž Komise sociálně zdravotní. Pořadník v konečné podobě je vyvěšen na internetových stránkách města Hlinska a k nahlédnutí je k dispozici u vedoucího odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví.

Žadatelé mají povinnost aktualizovat svou žádosti při každé změně, která může mít vliv na dosažení počtu bodů, a tím pádem vliv na pořadí žadatele. Pokud k žádné změně nedojde a žadatel na žádosti trvá, musí žadatel svojí žádost aktualizovat minimálně jednou za rok a to do 30. 11. každého roku, což potvrdí svým podpisem na původní žádosti.Směrnice Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinsko do nájmu občanům
(účinnost od 1. 7. 2016)

Bodový systém pro účely sestavování pořadníku žádostí o městský byt

Seznam bytového fondu Města Hlinska

Formulář žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví Města Hlinska 
 
Pořadník pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům - 2. pololetí 2018

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz