Odbor Kancelář tajemníka

Kontakty:

Mgr. Marta Nováková469315324   tajemnice
Úsek provozně právní 732 444 596  
Soňa Pospíšilová469315314   asistentka tajemnice, pověřená řízením Úseku provozně právního, vidimace a legalizace
Mgr. Nikola Ondráčková469315327   právník
Ing. Lada Horáková 469315333   přestupky
Ing. Lucie Šulová469315318   přestupky
Marie Hubená469315334   komunální odpad, vymáhání pohledávek
Bc. Hana Dvořáková469315325   psi, vymáhání pohledávek
Veronika Kudláčková469315317   mzdy
Vilma Luňáčková469315317   mzdy
Barbora Střížová469326111   podatelna
Roman Kučera469315345   informatik
Jolana Novotná469326117   informatik
Jitka Fodorová469326172   matrika, pověřená řízením Úseku správního
Lucie Dufková, DiS.469326171   vidimace a legalizace, matrika
Martina Břízová469326175   občanské průkazy, pasy
Pavlína Pilařová469326176   občanské průkazy, pasy
Ilona Pardusová469326176   občanské průkazy, pasy
Lenka Kosová469326177   evidence obyvatel


Úsek provozně-právní (Poděbradovo nám., vedlejší budova - vchod A, B, C)

Soňa Pospíšilová  - pověřena vedením úseku  

 
Úsek provozně-právní v oblasti samostatné  působnosti:

Sekretariát:

 • zajišťuje specializovanou organizační a koordinační činnost a agendu u orgánů samosprávy, agendu tajemníka, včetně evidence, vyhotovování a odesílání dokumentů dle platného spisového a skartačního řádu,
 • zajišťuje úkoly související s personální agendou zaměstnanců zařazených do městského úřadu,
 • spolupracuje s Úřadem práce ČR na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací,
 • zajišťuje odborné vzdělávání a prohlubování znalostí zaměstnanců,
 • zajišťuje odbornou studijní praxi studentů,
 • spolupracuje s předsedy jednotlivých občanských komisí při agendě týkající se blahopřání nejstarším občanům,
 • poskytuje informace o příslušnosti odborů, pracovišť a osob, o pracovní době,
 • koordinuje práci spisoven úřadu,
 • vyhledává a poskytuje uloženou spisovou dokumentaci ze spisoven.

Podatelna

 • zajišťuje obsluhu telefonní ústředny,
 • zajišťuje chod podatelny a výpravny v souladu se spisovým a skartačním řádem,
 • vede elektronickou podatelnu,
 • zajišťuje komunikaci s informačním systémem datových schránek,
 • zasílá, doručuje, popřípadě ukládá úřední písemnosti,
 • vyřizuje agendu spojenou s úřední deskou.

Právní

 • komplexně zajišťuje právní agendu města vyplývající z výkonu samostatné působnosti,
 • tvoří právní předpisy města po legislativní i obsahové stránce,
 • vede evidenci právních předpisů města (obecně závazné vyhlášky a nařízení),
 • vede evidenci vnitřních předpisů a orgánů města (např. směrnice a pokyny),
 • koncipuje smlouvy, spolupracuje při jejich přípravě a provádí kontrolu jejich obsahu,
 • vede evidenci a archivaci smluv města,
 • poskytuje právní konzultace a porady orgánům města, odborům a příspěvkovým organizacím města,
 • na základě pověření orgány města zastupuje město před soudy, správními orgány, v insolvenčních řízeních, spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, podává žaloby v občanskoprávním a trestním řízení,
 • zastupuje město ve funkci opatrovníka v občanskoprávních či jiných řízeních,
 • prošetřuje způsoby vyřízení stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu,
 • zajišťuje právní dohled nad zadáváním veřejných zakázek města Hlinska dle schválených pravidel,
 • zajišťuje provádění ověřování pravosti podpisů (legalizace),
 • zajišťuje ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimace),
 • provádí konverzi dokumentů z moci úřední.

Mzdová účtárna

 • zajišťuje komplexní mzdovou a personální agendu včetně souvisejících statistických výkazů pracovníků úřadu, zaměstnanců města nezařazených do úřadu (např. městské policie) a členů zastupitelstva, výborů zastupitelstva a komisí rady, v jejímž rámci také zpracovává agendu nemocenských dávek a nemocenského pojištění podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává agendu pojistného na sociální pojištění, důchodové pojištění a zdravotní pojištění zaměstnanců města,
 • provádí roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti,
 • vede evidence zdravotních pojišťoven všech pracovníků úřadu a ostatních zaměstnanců města,
 • poskytuje součinnost exekutorským úřadům,
 • vede evidenci čerpání sociálního fondu jednotlivých zaměstnanců.

Správa informačních a komunikačních technologií

 • zajišťuje softwarové a hardwarové zabezpečení činnosti MÚ a příspěvkových organizací města,
 • koordinuje provoz elektronické spisové služby v rámci městského úřadu, 
 • koordinuje provoz ISDS v rámci městského úřadu,
 • koncipuje rozvoj informačních technologií úřadu, 
 • provádí zadávací řízení v oblasti správy informačních a komunikačních technologií, 
 • tvoří, vyvíjí a udržuje webové stránky města.
   

Úsek provozně-právní v oblasti přenesené působnosti:

Právní

 • zajišťuje agendu místního poplatku za komunální odpad v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 9/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje agendu místního poplatku ze psů v souladu s obecně závaznou vyhláškou města č. 3/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů,
 • vymáhá pohledávky města za dlužníky v souladu s ust. § 38 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • poskytuje údaje z evidence přestupků pro potřeby státních orgánů a institucí,
 • vydává platební výměry a provádí výkon rozhodnutí dle zákona č. 280/2009 daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje agendu přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě veřejnoprávních smluv i pro  obce Dědová, Hamry, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Otra­dov, Pokři­kov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtě­chov, Vortová, Všeradov, Vysočina, 
 • zajišťuje agendu a rozhodování přestupků na úseku zbraní a střeliva v souladu s ust. § 53 odst. 2 a § 42 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí vidimaci a legalizaci podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.

Podatelna

 • vede centrální evidenci žádostí dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Formuláře

Odhlášení místního poplatku ze psa

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

Prohlášení plátce místního poplatku

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

Přihlášení k místnímu poplatku ze psa

  ( formát PDF, velikost 0.41 MB )

Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

Žádost o povolení splátkového kalendáře

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za komunální odpad

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za prostranství

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku za psa

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )


Úsek správní (Adámkova 554 - Soud)

Jitka Fodorová - pověřena vedením úseku

 

Úsek správní v oblasti přenesené působnosti:

 

Občanské průkazy a cestovní doklady
Na základě zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku občanských průkazů:

·         vyřizuje žádosti o vydání občanského průkazu včetně jeho předání žadateli,

·         vystavuje dočasné občanské průkazy (z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím zpracování a přenos dat potřebných k vydání občanského průkazu, v důsledku přírodní katastrofy nebo jiné mimořádné události, která trvá déle než 7 dnů, osobě, která nabyla státní občanství České republiky)

·         poskytuje údaje z evidence občanských průkazů na žádost státním orgánům,

·         poskytuje občanovi údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů na základě písemné žádosti.


Na základě zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku cestovních dokladů:

·         vyřizuje žádosti o vydání cestovních dokladů včetně jeho předání žadateli,

·         vystavuje potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu,

·         poskytuje údaje z evidence cestovních dokladů na žádost státním orgánům,

·         poskytuje občanovi údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci cestovních dokladů na základě písemné žádosti.

·         Vybírá správní poplatky na svěřeném úseku,

·         zajišťuje skartaci neplatných občanských průkazů a cestovních dokladů,

·         řeší přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních pasů.


Informace pro občany, že od 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech č. 269/2021 Sb. a prováděcí vyhl. č. 281/2021 Sb.

Požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu může občan  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


Oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů odboru Kanceláře tajemníka bude až do odvolání každý čtvrtek do 13:00 hodin uzavřeno, z důvodu vyřízení žádostí mimo úřad.  


Evidence obyvatel
Na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 

 • zajišťuje výkon státní správy na úseku evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu),
 • na žádost fyzické osoby vydává výdej z informačního systému evidence obyvatel,
 • poskytuje údaje z evidence obyvatel pro potřeby státních orgánů a institucí,
 • na žádost vlastníka nemovitosti vydává potvrzení o počtu bydlících osob
 • vybírá správní poplatky na svěřeném úseku.

 

Matrika
Na základě zákonů č. 301/2000 Sb., o matrikách, jmému a příjmení, č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů:

 • zajišťuje matriční agendu v působnosti obce s rozšířenou působností,
 • vyřizuje podání do zvláštní matriky s provedením kontroly předložených cizozemských dokladů,
 • zajišťuje vyšší ověření na matričních dokladech, zasílá matriční doklady do ciziny,
 • vydává Osvědčení k církevnímu sňatku nebo Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
 • vydává potvrzení o údajích z matričních knih, ze sbírek listin popř. z druhopisů matričních knih,
 • zajišťuje archivaci matričních agend.


Na základě zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů:

 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou (vidimace),
 • provádí ověřování pravosti podpisů (legalizace),
 • vede vzory otisků úředních razítek obcí a podpisové vzory úředníků nebo starostů anebo místostarostů provádějících vidimaci a legalizaci u obecních úřadů včetně jejich změn (obce: Dědová, Hamry, Holetín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krouna, Miřetice, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vítanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina),
 • provádí zkoušky úředníků zařazených do obecních úřadů, které provádějí vidimaci a legalizaci.

Na základě zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů vyřizuje žádosti o zprostředkování kontaktu.


Na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
provádí autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední.

 • Vybírá správní poplatky na svěřeném úseku,
 • zajišťuje slavnostní akt – vítání občánků,
 • zajišťuje agendu voleb, referendum; při volbách do zastupitelstev obcí je Městský úřad Hlinsko registračním úřadem pro celý správní obvod (pro 22 obcí).

 

Užitečné informace

     Oddací dny a poplatky za svatební obřady

     Vydání matričního dokladu

     Zápis matričních událostí v cizině

    Užívání příjmení

    Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

    Jméno, volba druhého jména

    Osvědčení o církevním sňatku

    Vítání občánků    Slavnostní přivítání nově narozených občánků z důvodu přetrvávající epidemie   onemocnění COVID-19 se v současné době nekoná.

 

Formuláře

Plná moc - změna trvalého pobytu

  ( formát DOC, velikost 0.03 MB )

Plná moc k převzetí cestovního dokladu

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

Plná moc k převzetí občanského průkazu

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

Žádost o vydání doslovného výpisu

(otevřít v novém okně)

Žádost o vydání matričního dokladu

(otevřít v novém okně)

Žádost o vydání osvědčení

(otevřít v novém okně)

Web spravuje DUOWEB.cz