Ochrana ovzduší


Na tomto úseku vykonává působnost podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění

 • vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního
 • souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č.2
 • k tomuto zákonu
 • může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b (umístění stacionárního zdroje
 • uvedeného v příloze č.2 k tomuto zákonu) a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve
 • věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak
 • ukládá opatření k nápravě podle § 22
 • řeší přestupky podle § 23 a 24
 • řeší správní delikty podle § 25 a 26
 • zpřístupňuje informace podle § 30
 • zpracovává přehledy, zprávy pro potřeby odboru, krajského úřadu a ministerstev a úzce
 • s těmito orgány spolupracuje
 • vyřizuje petice, stížnosti, oznámení, podněty v rámci své působnosti


Ročenka ČHMÚ „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“
Tisková zpráva k ročence „Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013“
Vzor žádosti o závazné stanovisko
Povinnost kontroly zdroje tepla na pevná paliva v rodinných i bytových domech

Závazná stanoviska za rok 2019   

Závazná stanoviska za rok 2020

Závazná stanoviska za rok 2021

 

Web spravuje DUOWEB.cz