Ochrana zemědělského půdního fondu

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek, především vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
 

 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha
 • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • ukládá pokuty
 • uděluje souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • ukládá změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin
 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům a k návrhům vymezení zastavěného území
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha, přitom stanoví podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu
 • vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, není-li podle zákona příslušný jiný orgán státní správy
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu
 • zpracovává přehledy, zprávy pro potřeby odboru, krajského úřadu a ministerstev a úzce s těmito orgány spolupracuje
 • vyřizuje petice, stížnosti, oznámení, podněty v rámci své působnosti


Formuláře a tiskopisy ke stažení
zde
 

Web spravuje DUOWEB.cz