Odpadové hospodářství

Na tomto úseku je vykonávaná působnost podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění

 • podává návrh ministerstvu na  zařazení odpadu podle  Katalogu odpadů podle § 5 odst. 2,
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. i); udělení souhlasu může vázat na podmínky,
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2, nejde-li o případ podle § 78 odst. 2 písm. j), udělení souhlasu může vázat na podmínky,
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, dopravců odpadů jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona a na požádání podává informace žadatelům o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu,
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 • hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby,
 • ukládá provozovateli zařízení k odstraňování odpadů v mimořádných případech, je-li to nezbytné z hlediska ochrany životního prostředí a pokud je to pro provozovatele technicky možné, povinnost odstranit odpad. Náklady vzniklé tímto rozhodnutímhradí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodnutí vydal; náhradu nákladů takto vynaložených je povinna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uhradit osoba, která je za tento odpad odpovědná podle tohoto zákona,
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností podle § 66 odst. 2 a 5; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům.
 • zruší rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán. 

Dává vyjádření zejména

 • ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů,
 • v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady,
 • k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpady,
 • k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého,
 • ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky rozložitelných odpadů.
 • zpracovává přehledy, zprávy pro potřeby odboru, krajského úřadu a ministerstev a úzce s těmito orgány
 • spolupracuje- vyřizuje petice, stížnosti, oznámení, podněty v rámci své působnosti
 • vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících z uzavřených smluv
  (z hlediska zákona o odpadech)
 • vypracovává rozpis přistavení kontejnerů na objemný a nebezpečný odpad
 • zabezpečuje výkazy a statistická hlášení (z hlediska zákona o odpadech)
 • zajišťuje plnění cílů uvedených v Plánu odpadového hospodářství města

Doplňující informace: 

Formuláře a tiskopisy ke stažení zde

Web spravuje DUOWEB.cz