Vodní hospodářství

Na úseku vodního hospodářství se vykonává působnost podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění, zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Pracovní náplní tohoto úseku je:

 • potvrzovat soulad věcné a grafické části jim předložených povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností
 • organizovat provádění povodňových prohlídek
 • prověřovat připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • ukládat podle potřeby vlastníkům vodních děl úpravy manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,
 • organizovat, řídit, koordinovat a ukládat opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů, řídit a koordinovat opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby vyžadovat od orgánů, právnických i fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • vyhlašovat a odvolávat stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • spolupracovat v době povodně s povodňovými orgány obcí při zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizovat náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce území,
 • zpracovávat předložené údaje o majetkové evidenci vlastníků veřejných vodovodů a kanalizací a předávat je ministerstvu zemědělství
 • rozhodovat v součinnosti s dotčenými orgány o užívání pozemků při vodním toku a o náhradě škody, nedojde-li mezi správcem (vlastníkem, uživatelem) těchto pozemků a správcem vodního toku popř. organizací užívající tok k dohodě
 • vykonávat vodohospodářský dozor, v rámci kterého se dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a ukládat správci vodního díla opatření k odstranění závad, zjištěných při tomto dozoru
 • ukládat opatření k odstranění zjištěných závad v rozsahu své působnosti
 • provádět technicko ? bezpečnostní dozor nad vodními díly a dozírat, jak správci těchto vodních děl zajišťují na nich odborný technicko-bezpečnostní dohled a jak provádějí opatření k jejich bezpečnosti
 • povolovat odběr povrchových vod, jejich akumulaci ve vodních dílech, využívání jejich energetického potenciálu ve vodních dílech, užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, za účelem k podnikání, k jinému nakládání s nimi
 • povolovat odběr podzemních vod, jejich akumulaci, jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny, umělé obohacování podzemních vod vodou povrchovou, jiné nakládání s nimi
 • povolovat vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
 • povolovat vypouštění odpadních vod s obsahem zvláště nebezpečných závadných látek do kanalizace
 • povolovat vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace, pokud tyto OV vyžadují dodržení limitních hodnot znečištění předchozí čištění
 • povolovat čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie
 • na návrh příp. z vlastního podnětu měnit nebo rušit vydaná vodoprávní povolení k nakládání s vodami
 • povolovat vysazování stromů(keřů) v záplavových územích, těžbu písku, štěrku, bahna, valounů z pozemků, na kterých leží koryto vodního toku
 • povolovat geologické práce spojené se zásahem do pozemku v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů, zasypání slepých ramen vodních toků, vrácení vodního toku do původního koryta
 • povolovat zřízení vodních děl a jejich zrušení, včetně povolení jejich změn a změny jejich užívání
 • rozhodovat v pochybnostech zda jde o vodní dílo nebo jeho součást
 • rozhodovat v pochybnostech o hranici koryta vodního toku
 • vydávat souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků nebo stavby, které leží na pozemcích s těmito koryty sousedících, pokud tyto stavby ovlivní vodní poměry,ke zřizování dálkových potrubí, k manipulaci a skladování závadnými látkami, ke stavbám a těžbě nerostů v záplavovém území, ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku
 • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • vydává vyjádření k umístění, provedení, změnám, odstranění staveb nebo zařízení a k činnostem, které mohou ovlivnit odtokové poměry, jakost, vydatnost povrchových nebo podzemních vod
 • poskytovat správcům povodí potřebné údaje pro hodnocení stavu povrchových a podzemních vod
 • vyhlašovat ochranná pásma vodních zdrojů pro hromadné zásobování pitnou vodou, ochranná pásma vodních děl
 • stanovovat minimální zůstatkový průtok povrchových vod pod odběrným zařízením v toku
 • schvalovat plán opatření k nápravě havarijního stavu původci havárie, případně uložit náhradní způsob zajištění dodávky pitné vody
 • ukládat povinnosti vlastníkům VD zpracovat provozně-manipulační řád
 • vydávat vyjádření k urbanistickým studiím a územním plánům z hlediska vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích
 • rozhodovat o omezení nakládání s vodami, pokud to vyžaduje veřejný zájem, zejména při nedostatku vody
 • vykonávat kontrolu nad dodržováním ustanovení platných vodoprávních předpisů u fyzických osob, fyzických osob podnikajících i právnických osob i vydaných vodoprávních povolení
 • vykonávat technicko-bezpečnostní dozor nad vodními díly
 • rozhodovat o sankcích za činnost prováděnou v rozporu s ustanovením vodního zákona v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, stavebního zákona, u fyzických osob podle zákona o přestupcích u podnikajících osob podle výše uvedených zákonů
 • schvalovat kanalizační řád veřejné kanalizace
 • vyřizovat petice, stížnosti, oznámení, podněty v rámci své působnosti
Formuláře a tiskopisy ke stažení zde

 

Web spravuje DUOWEB.cz