Sociální kurátor pro dospělé

Kurátor pro dospělé poskytuje sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením:

  • osobám opouštějícím ochrannou a ústavní výchovu
  • osobám z výkonu trestu
  • osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby
  • osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností
  • osobám bez přístřeší
  • osobám s extrémním zadlužením
  • osobám se závislostmi
  • osobám ohroženým domácím násilím
  • osobám v jiných nepříznivých sociálních situacích

 

Dále spolupracuje s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou, správními úřady a územními samosprávnými celky.

Vykonává kontinuální sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu.

Spolupracuje s úřadem práce v souvislosti s výplatou dávky mimořádné okamžité pomoci dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
 
 

Kontakt:

Dana Myšková, DiS., tel.: 469 315 371
Web spravuje DUOWEB.cz