Oprávnění a povinnosti pracovníků OSPOD

 

Pracovník OSPOD je oprávněn:

 • uložit rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení,

 • uložit osobám uvedeným výše a dítěti výchovné opatření,

 • navštěvovat dítě a rodinu v obydlí a v místě, kde se zdržuje,

 • podávat soudu návrhy a podněty k opatření týkající se výchovy dětí a péče o ně,

 • zjišťovat v místě bydliště, ve školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jak se dítě chová,

 • pořizovat obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se zdržuje,

 • požadovat sdělení informací potřebných k výkonu sociálně-právní ochrany od státních orgánů, zaměstnavatelů, právnických osob (zejména od školských a zdravotnických zařízení), od fyzických osoba, pověřených osob a poskytovatelů sociálních nebo zdravotních služeb.

 

Je oprávněn požadovat po rodičích nebo jiných osobách odpovědných za výchovu dítěte splnění povinností:

 

 • spolupracovat s OSPOD při ochraně zájmů a práv dítěte,

 • předložit na vyžádání listiny a další doklady a poskytnout nezbytné informace potřebné pro výkon sociálně-právní ochrany,

 • umožnit pracovníkovi OSPOD návštěvu obydlí nebo jiného prostředí, kde dítě žije nebo se zdržuje

 • dostavovat se na výzvu k jednání s OSPOD.

 

Je oprávněn vést evidenci dětí, kterým je poskytována sociálně-právní ochrana, je oprávněn zpracovávat vyžádané osobní údaje v rozsahu potřebném pro zajištění sociálně-právní ochrany, a to i takové, které jsou zvláštním předpisem označeny jako citlivé.

Je oprávněn rozhodnout o zamítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o nahlédnutí do spisové dokumentace vedené o dítěti, pokud by to bylo v rozporu se zájmy dítěte.

 

Pracovník OSPOD je povinen:

 • poskytnout ohrožému dítěti odpovídající pomoc,

 • na žádost rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu poskytnout jim v rozsahu své působnosti pomoc při výkonu jejich rodičovské odpovědnosti,

 • sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a činit opatření k jejich omezení,

 • poskytnout pomoc rodičům po umístění jejich dítěte do zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (pomoc s úpravou rodinný poměru, aby byl možný návrat dítěte zpět do rodiny).


Je povinen na vyžádání poskytnout potřebné údaje soudu, orgánům činným v trestním řízení, správnímu orgánu, orgánu sociálního zabezpečení, orgánu pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory, státnímu zastupitelství, krajskému úřadu, Probační a mediační službě, obecní policii, pověřené osobě a jiným subjektům určeným zákonem.

 

Každý pracovník OSPOD je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu sociálně-právní ochrany seznámil (výjimkou je výše uvedená povinnost poskytovat údaje soudu, orgánům činným v trestním řízení apod.).

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz