Ochrana týraných a zneužívaných dětí

Jednou z nejzávaznějších příčin registrace rodiny v systému sociálně-právní ochrany dětí, je ohrožení dítěte syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte ( syndrom CAN – Child Abuse and Neglect).

Syndrom CAN představuje jakýkoliv nenáhodný děj či situaci vůči dítěti, které jsou v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané.

Týráním, zneužíváním či zanedbáváním dítěte se osoba trestně odpovědná dopouští skutku, který může naplnit znaky skutkové podstaty několika trestných činů, zejména však trestného činu týrání svěřené osoby, ohrožování výchovy dítěte, svádění k pohlavnímu styku, pohlavní zneužití, znásilnění, zanedbání povinné výživy, opuštění dítěte, kuplířství, prostituce ohrožující mravní vývoj dítěte, obchodování s dětmi, vražda apod.

Syndrom CAN může pak přímo souviset s násilím v rodině, které může být fyzickým, psychickým nebo sexuálním násilím mezi osobami navzájem si blízkými, ke kterému dochází v soukromí, a tím skrytě mimo kontrolu veřejnost. Intenzita násilných incidentů se zpravidla stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopnosti včas zastavit násilné incidenty a efektivně vyřešit narušený vztah.
Podle §884 nového občanského zákoníku mají rodiče rozhodující úlohu ve výchově dítěte a být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud jde o způsob života a chování v rodině. Výchovné prostředky mohou použít pouze v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem, neohrožuje zdraví dítěte ani jeho rozvoj a nedotýká se lidské důstojnosti dítěte.

Ustanovení § 59 odst. 1 písm. h) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí bylo změněno v souladu s ustanovením § 884 nového občanského zákoníku tak, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že použije vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení.

V případě, že má orgán sociálně-právní ochrany podezření na páchání trestné činnosti na dítěti, má povinnost učinit veškerá nezbytná opatření k prošetření a nápravě takového jednání ze strany agresora, např. podání trestního oznámení, zajištění bezpečí pro dítě, omezení nepříznivého vlivu, apod.

Oznamovací povinnost na jakékoliv protiprávní jednání vůči dítěti mají školská a zdravotnická zařízení, i veškerá státní i neziskové organizace pracující s dětmi, ale i občané sami.
Web spravuje DUOWEB.cz