Stavební úřad

 

Úsek územního řízení a stavebního řádu 

Úsek územního plánováni a GIS

Úsek silničního hospodářství

Úsek památkové péče


Kontakty:

Ing. Vladimír Zavřel469326161   vedoucí odboru, územní plánování
Ing. David Dušek469326131   územní plánování
Bc. Radim Zvolánek469326132   povolování staveb
Bc. Věra Štveráková469326135   památková péče
Ing. Jiří Hladký469326136   geografický informační systém
Ing. Martin Ducheček469326133   povolování staveb
Pavel Mudroch469326134   povolování staveb
Ing. František Zástěra469326137   silniční úřad
Evženie Svobodová469326138   administrativa


Úsek územního řízení a stavebního řádu

Ing. Martin Ducheček - zástupce vedoucího odboru
Pavel Mudroch
Bc. Radim Zvolánek
Evženie Svobodová


V oblasti územního rozhodování zejména:

 • provádí územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a vydávat rozhodnutí o umístění všech druhů staveb, o změně využití území, změně stavby, změně vlivu stavby na využití území, o ochranném pásmu, dělení nebo scelování pozemků
 • vydává územní souhlas

V oblasti stavebního řádu zejména:

 • provádí stavební řízení
 • povoluje změny stavby před jejím dokončením a změny účelu užívání
 • přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a vydávat příslušná opatření
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení
 • vydává kolaudační souhlas
 • povoluje předčasné užívání stavby
 • povoluje zkušební provoz
 • přijímá ohlášení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, vydávat příslušná opatření a případně vydávat rozhodnutí o odstranění
 • nařizuje odstranění stavby
 • nařizuje zabezpečovací práce a nezbytné úpravy
 • vydává výzvy k provádění údržby staveb
 • nařizuje vyklizení stavby
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • vydává souhlas podle § 15 SZ pro speciální stavební úřady


V oblasti sanací, evidence a kontroly zejména:

 • projednává přestupky fyzických osob a delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob a ukládat těmto subjektům sankce podle stavebního zákona popř. jiných předpisů
 • zabezpečuje ukládání a archivaci písemností a dokumentací
 • provádí kontrolní prohlídky staveb


V oblasti kontaktu s dotčenými orgány státní správy a jinými úřady zejména:

 • vypracovává stanoviska pro potřeby soudů a ústředních orgánů státní správy
 • řeší staré nedořešené záležitosti fyzických i právnických osob v souvislosti se zápisy do katastru nemovitostí
 • spolupracuje při převodech nemovitostí a při dědickém řízení z pohledu nemovitostí
 • vypracovává stanoviska pro speciální stavební úřady
 • zajišťuje součinnost se speciálními stavebními úřady a zúčastňovat se jimi vedených jednání
 • vypracovává stanoviska pro pozemkový úřad a pozemkový fond
 • vypracovává za stavební úřad stanoviska pro potřeby notářů, právních kanceláří apod.
 • spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a ostatními odbornými organizacemi a skupinami
 • rozhoduje o možnosti výstavby ve sporných lokalitách

Formuláře:

01 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

02 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

03 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

04 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

05 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

06 - Žádost o vydání společného povolení

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

07 - Oznámení záměru

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

08 - Ohlášení stavby

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

09 - Žádost o stavební povolení

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

10 - Oznámení stavebního záměru - s certifikátem autorizovaného inspektora

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

11 - Ohlášení dokončení stavby

  ( formát PDF, velikost 0.27 MB )
dle ust. § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

12 - Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

13 - Žádost o povolení předčasného užívání stavby

  ( formát DOC, velikost 0.14 MB )
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

14 - Oznámení změny v užívání stavby

  ( formát DOCX, velikost 0.03 MB )
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

15 - Ohlášení odstranění

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

16 - Společné oznámení záměru

  ( formát DOCX, velikost 0.04 MB )
Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

17. Žádost o změnu stavby před jejím dokončením

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

18 – Žádost o ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby

  ( formát DOCX, velikost 0.02 MB )


Úsek územního plánování a GIS

Ing. Vladimír Zavřel - vedoucí odboru
Ing. David Dušek
Ing. Jiří Hladký

V oblasti územního plánování zajišťuje činnosti úřadu územního plánování ve smyslu zákona.183/2006 Sb. v platném znění, provádí zejména:

 • pořizování, aktualizace a projednávání územně analytických podkladů
 • pořizování, aktualizace a projednávání územních studií
 • tvorbu zadání územních plánů
 • pořizování, aktualizace a projednávání územních plánů a regulačních plánů
 • pořizování a projednávání změn územních plánů a regulačních plánů
 • vymezování zastavěného území obcí
 • zajišťování podkladů pro pořizování územně plánovacích podkladů pro ZÚR (zásady územního rozvoje) Pardubického kraje
 • metodickou činnost pro obce v celé oblasti územního plánování
 • archivace souboru územně plánovacích dokumentů města Hlinska a obcí
 • odborná spolupráce se všemi dotčenými orgány státní správy
 • poskytování odborných stanovisek k problematice související s územně plánovací činností
 • výdej dat pro projektanty při tvorbě územních plánů a regulačních plánů
 • výdej dat projektantům projektů, které realizuje město Hlinsko a sepisování smluv o výpůjčce těchto dat
 • sběr dat od odboru městského majetku z akcí, které realizuje město Hlinsko a jejich předání zpracovateli technické mapy města Hlinska
 • vydávání závazných stanovisek dle § 96b stavebního zákona


V oblasti GIS zajišťuje:

 • komplexní zajišťování tvorby geografického informačního systému města
 • sběr a aktualizace dat, tvorba nových dat pro potřeby GIS
 • tvorba mapových děl z GIS pro potřeby města
 • metodická pomoc uživatelům při využívání aplikací GIS
 • zajišťování chodu počítačových aplikací na odboru
 • zpracování dat z ostatních odborů
 • správa stávající databáze
 • spolupráce s firmou zajišťující GIS a technickou mapu města
 • výdej dat projektantům projektů, které realizuje město Hlinsko a sepisování smluv o výpůjčce těchto dat
 • sběr dat z dokončených staveb, které realizuje město Hlinsko od odboru městského majetku nebo i jiných právních subjektů a jejich předání zpracovateli technické mapy města Hlinska
 • v rámci GIS shromažďování dat podkladů pro ÚAP
 • zpracování statistických výkazů


Úsek silničního hospodářství

Ing. František Zástěra

 • vykonává veškeré činnosti spojené s působností silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných komunikací
 • vykonává veškeré činnosti spojené s činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací a silnic II. a III. třídy
 • zabezpečuje správní činnost pro zvláštní užívání těchto silnic, tj. povolovat překopy, protlaky apod.
 • povoluje zřizování nových sjezdů
 • povoluje umísťování reklamních zařízení a zabezpečovat odstranění nepovolených reklam
 • povoluje zřizování vyhrazeného parkování
 • povoluje omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami
 • zabezpečuje státní dozor ve věcech silnic II. a III. třídy
 • projednává správní delikty na uvedených silnicích dle zák. 13/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů a přestupky fyzických osob dle přestupkového zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • vyjadřuje se k územně plánovací dokumentaci
 • vyjadřuje se ke stavbám v ochranných pásmech silnic a v průjezdních úsecích obcí
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
 • zabezpečuje veškeré další správní činnosti spojené se zák. 13/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Formuláře:

ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací II

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )
ohlášení stavebních úprav pozemních komunikací II

Žádost o povolení umístění a provozování reklamního zařízení u silnice II. a III. třídy

  ( formát PDF, velikost 0.07 MB )

Žádost o povolení úplné - částečné uzavírky II. nebo III. třídy

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení úplné - částečné uzavírky místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace na sousední nemovitost

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zřízení sjezdu ze silnice II. nebo III. třídy na sousední nemovitost

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (parkování ZTPa ZTP-P)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (stánky a občerstvení)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (umístění staveniště, paliva, ...)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (vyhrazené parkování)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (sítě na silničním pozemku)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (stavební práce, inženýrské sítě)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (stavební práce)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (umístění staveniště, paliva, ...)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. a III. třídy a místní komunikace (vozidla bez RZV)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. nebo III. třídy a místní komunikace (kultura, sport)

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o stanovení místní/přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

  ( formát PDF, velikost 0.06 MB )

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci (stavbě)

  ( formát PDF, velikost 0.05 MB )

 


Úsek památkové péče

Bc. Věra Štveráková

 • zajišťuje výkon státní správy, odborný dohled a organizování památkové péče ve správním obvodu
 • provádí dohled při údržbě a opravě památek z hlediska státní památkové péče
 • zajišťuje agendu při vydávání rozhodných stanovisek při rekonstrukci, obnově či opravě kulturních památek a objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu
 • dohlíží na akce, které se realizují v oblasti památkové péče a jsou hrazené z finančních prostředků Městského úřadu v Hlinsku , včetně kontroly jejich realizace
 • provádí odborný dohled nad dodržováním závazných stanovisek ve spolupráci se stavebním úřadem
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro vyhlášení kulturních památek
 • spolupracuje při aktualizaci evidence a dokumentace památek
 • aktualizuje seznam movitých a nemovitých kulturních památek ve správním obvodu
 • spolupracuje s odborem regionálního rozvoje a odborem životního prostředí a ostatními obcemi při přípravě a vypracování územně plánovacích dokumentů z hlediska památkové péče
 • uplatňuje sankce při porušování zákona o státní památkové péči
 • vyjadřuje se ke všem úpravám objektů a územních celků, které jsou zahrnuty pod pojmem státní památková péče
 • vyjadřuje se ke vhodnému způsobu a změnám využití kulturních památek vzhledem k jejich hodnotě a technickému stavu ve spolupráci s ostatními orgány státní správy a za odborné pomoci organizací státní památkové péče
 • provádí fotodokumentaci či videodokumentaci na úseku památkové péče
 • zpracovává pasport kulturních památek
 • spolupracuje s orgány činnými v oblasti památkové péče
 • vykonává další práce dle pokynu vedoucího vyplývající z druhu práce sjednané v pracovní smlouvě
 • spolupracuje při archivaci a administrativní činnosti na stavebním úřadu
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech
 • spolupráce s Krajským úřadem PK na grantových programech PK (výběr žádostí, konzultace se žadateli, kompletace podkladů)

Formuláře:

01 Žádost o závazné stanovisko - zákon č. 20/1987

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

02 Žádost o závazné stanovisko - zákon č. 20/1987 § 14 odst.2

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

03 Žádost o závazné stanovisko - zákon č. 20/1987, movitá KP

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

04 Náležitosti restaurátorské dokumentace

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

05 Oznámení stavebníka pro ARÚ AV ČR, el. podoba

  ( formát PDF, velikost 0.08 MB )

06 Oznámení stavebníka pro ARÚ AV ČR

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

07 Seznam pracovišť provádějících AV - Pard. kraj

  ( formát PDF, velikost 0.03 MB )

08 Obvyklé náklady na provedení ZAV

  ( formát PDF, velikost 0.04 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz