Živnostenský úřad

Kontakty:

Jana Sejkorová469326144   pověřená řízením odboru
Iveta Kubíčková469326140   registrace, kontrola
Dana Sochová469326145   Czech POINT, registrace, kontrola


Info pro podnikatele zde:

 

Živnostenský úřad zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, zákonem o zemědělství a o volném pohybu služeb. oprávnění ,  Vede živnostenský rejstřík  a evidenci zemědělských podnikatelů. 

 • zajišťuje registraci, evidenci živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku v působnosti svého správního obvodu
 • provádí poradenskou činnost pro žadatele a registrované podnikatele
 • vykonává činnosti jako centrální registrační místo podle § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává přenesenou působnost na úseku vedení evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • vede správní řízení sankčního charakteru za porušení živnostenského zákona na základě vlastních zjištění nebo z podnětů jiných správních orgánů
 • plní další úkoly svěřené obecnímu živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy
 • kontroluje živnostenské podnikání
 • provádí poradenskou činnost pro registrované podnikatele
 • provádí kontrolu dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává kontroly a ukládá sankce dle § 24 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • provádí poradenskou a kontrolní činnost v oblasti ochrany spotřebitele v souladu se zákonemč. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • vede správní řízení sankčního charakteru na základě vlastních kontrolních zjištění a podnětů jiných správních orgánů podobného charakteru
 • projednává správní delikty podle § 105c zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právu souvisejícím s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává správní delikty podle zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • plní další úkoly svěřené obecnímu živnostenskému úřadu zvláštními právními předpisy

 

Poplatky

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Položka 24

Ohlášení živnosti/živností nebo podání žádosti/žádostí o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000 Kč
Každé další ohlášení živnosti/živností nebo další podání žádosti/žádostí o koncese 500 Kč
Oznámení změny údajů uvedených v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi, které nepodléhá rozhodnutí o změně koncese 100 Kč
Změna rozhodnutí o udělení koncese 500 Kč
Rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500 Kč
Žádost o vydání výpisu, úplného výpisu nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku 20 Kč

Předmětem poplatku není

 • Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
 • Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení konese.
 • Změna provedená v písmenech c) a d), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
 • Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
 • Oznámení změny údajů podle písm. c), pokud tyto údaje nejsou obsaženy ve výpisu podle § 47 odst. 2 a 3 živnostenského zákona.

 

Formuláře

Každé podání lze učinit: ústně do protokolu, písemně nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co ohlašuje nebo o co žádá (koncese). V případě el. podání lze platit složenkou nebo převodem na účet č. 19-623531, v.s. 31569267.

Jednotný registrační formulář - fyzická osoba

  ( formát PDF, velikost 1.6 MB )

Jednotný registrační formulář - právnická osoba

  ( formát PDF, velikost 1.46 MB )

Prohlášení odpovědného zástupce (pro požadovaný předmět podnikání)

  ( formát PDF, velikost 0.43 MB )

Příloha pro dalšího člena statutárního orgánu

  ( formát PDF, velikost 1.06 MB )

Příloha pro ohlášení (ukončení) další provozovny

  ( formát PDF, velikost 1.47 MB )

Příloha pro ohlášení dalšího předmětu podnikání

  ( formát PDF, velikost 0.48 MB )

Příloha pro ustanovení dalšího odpovědného zástupce

  ( formát PDF, velikost 1.32 MB )

Seznam oborů činností náležejících do volné živnosti

  ( formát PDF, velikost 1.56 MB )

Změnový list - ohlášení změny

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Žádost o poskytnutí údajů ze živnostenského rejstříku

  ( formát PDF, velikost 0.02 MB )
Formuláře jsou též volně ke stažení na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. http://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ministerstvo-prumyslu-a-obchodu.html

Web spravuje DUOWEB.cz