Poplatky

 

UPOZORNĚNÍ

Místní poplatky

Platby místních poplatků doporučujeme až do odvolání provádět bezhotovostní platbou (převodem z účtu), čímž se vyhnete návštěvě pokladny MÚ Hlinsko.

Poplatníkům místního poplatku za komunální odpad byly v roce 2017 přiděleny variabilní symboly. V té době každý poplatník obdržel do schránky dopis se svými platebními údaji. Číslo účtu pro zaslání poplatku je: 19-0000623531/0100, částka 660 /osobu/rok. Pokud nemáte k dispozici svůj variabilní symbol, lze jej zjistit u paní Hubené (tel. 469 315 334, e-mail: hubena@hlinsko.cz) nebo Bc. Hany Dvořákové (tel. 469 315 325, e-mail: dvorakova@hlinsko.cz). 

Připomínáme, že v rodině, kde je více poplatníků, je třeba platby provádět jednotlivě, zvlášť za každého poplatníka a jemu přidělený variabilní symbol!

  

Místní poplatky

A) Místní poplatek za komunální odpad

Výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2022 v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hlinsko č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství činí 660 Kč na poplatníka a rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2022. Při platbách je nutno uvádět variabilní symbol příslušného poplatníka. Poplatek lze uhradit i ve dvou stejných částkách, které jsou však splatné do 30. 4. 2022 a do 31. 10. 2022.

Dnem účinnosti novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, došlo k úpravám v definici poplatníků a ve vymezení okruhu osvobozených osob, proto doporučujeme poplatníkům, aby těmto oblastem věnovali zvýšenou pozornost:

Poplatek platí:

 • fyzická osoba přihlášená v obci (včetně cizinců, kterým byl povolen trvalý pobyt či přechodný pobyt),
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 Od poplatku na dané poplatkové období bude osvobozena osoba přihlášená v obci, u které bude písemně doloženo, že je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště;
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy;
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého;
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení;
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 Dále bude od poplatku osvobozena osoba přihlášená v obci:

 • která se celoročně (tj. od 1. 1. do 31. 12.) zdržuje mimo území České republiky. Pro účely osvobození je tuto skutečnost nutno doložit např. čestným prohlášením (v termínu do 30. 4.).V případě setrvání v zahraničí i v dalším poplatkovém období, již není poplatník povinen tuto skutečnost znovu dokládat. V případě změny skutečností, tzn. návratu zpět do místa trvalého pobytu, platí ohlašovací povinnost dle vyhlášky;
 • která je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem v rodině (zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).Pro účely osvobození je nutné podat žádost (v termínu do 30. 4.) a tuto skutečnost doložit, a to vždy na dané poplatkové období;
 • osoba přihlášená v obci, která je zároveň osobou, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba, a to pro jeden takový objekt (stavbu).

 Odpovědnost za placení poplatku:

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti,nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka. Správce poplatku vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
 • U staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, kdy jsou v případě spoluvlastnictví spoluvlastníci nemovitosti povinni platit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Správce poplatku, Městský úřad Hlinsko, zjišťuje následující evidenční údaje automatizovaným způsobem z evidencí, do kterých má zřízen přístup:

 • jméno a příjmení nového poplatníka, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu;
 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu zákonných zástupců nezletilého poplatníka;
 • datum přistěhování a datum odstěhování poplatníka, a to i v rámci obce;
 • datum úmrtí poplatníka.

Formuláře k využití:

V případě jakýchkoli dotazů je možno se obrátit na správce poplatku – odbor kancelář tajemníka, úsek provozně právní (tel. 469 315 334, 469 315 325).

 

B) Místní poplatek ze psů se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky města Hlinska č. 5/2019, o místním poplatku ze psů.

Poplatek platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Hlinska. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný nejpozději do 31.března příslušného kalendářního roku.

 Ohlašovací povinnost:

• poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců

• ve lhůtě do 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej) 

 Roční sazby poplatku jsou uvedeny v následující tabulce:

Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa držitele v rodinném domě 300 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. a) 440 Kč
c) za prvního psa držitele v domech se třemi a více byty 1 000 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. c) 1 500 Kč
e) za prvního psa držitele v rodinném domě v místních částech Blatno, Chlum, Srní, Čertovina a Kouty 200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. e) 300 Kč
g) za prvního psa držitele v domech se třemi a více byty v místních částech Blatno, Chlum, Srní, Čertovina a Kouty 400 Kč
h) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. g) 600 Kč
i) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč
j) za druhého a každého dalšího psa držitele, kterým je osoba uved. v písm. i) 300 Kč
k) za každého psa neuvedeného v písm. a)-h) 300 Kč

 

Osvobození a úlevy:

• od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

• od poplatku se dále osvobozuje:

a) držitel psa, který je členem mysliveckého sdružení nebo kynologického klubu, a jeho pes slouží k výkonu funkce ve sdružení nebo klubu,

b) držitel psa chovaného z důvodu ostrahy v odloučených objektech a na samotách,

c) držitel psa pořízeného z útulku, a to po dobu 3 let od převzetí psa z útulku,

d) držitel psa pořízeného z kotce Městské policie Hlinsko, a to po dobu 3 let od převzetí psa od Městské policie Hlinsko

• úleva se poskytuje za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu a starobního důchodu ve věku do 65 let,

a) ve výši 100,- Kč ze sazby stanovené v článku 4 písm. a) (poplatek činí 200,- Kč), 

b) ve výši 140,- Kč ze sazby stanovené v článku 4 písm. b) (poplatek činí 300,- Kč), 

c) ve výši 800,- Kč ze sazby stanovené v článku 4 písm. c) (poplatek činí 200,- Kč),

d) ve výši 1200,- Kč ze sazby stanovené v článku 4 písm. d) (poplatek činí 300,- Kč),

e) ve výši 200,- Kč ze sazby stanovené v článku 4 písm. g) (poplatek činí 200,- Kč),

f) ve výši 300,- Kč ze sazby stanovené v článku 4 písm. h) (poplatek činí 300,- Kč)

Psa je možné přihlásit na pokladně MÚ Hlinsko. V případě nejasností se můžete informovat na tel. čísle 469 315 325 (Bc. Dvořáková Hana, správce poplatku).  

Formuláře k využití:

C) Místní poplatek za užívání veřejného prostranství - Vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Sazby poplatků za užívání veřejného prostranství – město Hlinsko

  krátkodobé umístění  dlouhodobé používání 
umístění stavebních zařízení a skládek(materiálu) při realizaci, rekonstrukci a opravě staveb 1,- Kč/m2/den  
provádění výkopových prací 3,- Kč/m2/den  
umístění skládek
10,- Kč/m2/den  
umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb (předzahrádky před restaurací)   20,- Kč/m2/měsíc
umístění zařízení sloužícího pro poskytovatele prodeje (stánky,pulty,stolky,kiosky)
30,- Kč/m2/den 400,- Kč/m2/měsíc
umístění reklamního zařízení 10,- Kč/m2/den 200,- Kč/m2/měsíc
umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí
30,- Kč/m2/den 3000,- Kč/m2/týden
umístění cirkusů 10,- Kč/m2/den 3000,- Kč/m2/týden
vyhrazení jednoho trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo 6000,- Kč/rok Poděbradovo náměstí 5200,- Kč/rok ostatní parkovací plochy s režimem zpoplatnění

 

Správní poplatky

      Zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Web spravuje DUOWEB.cz