Rekreační objekty

Místní poplatek za komunální odpad za rekreační objekty


Vlastníte byt, či dům, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu? Pokud ano, vztahuje se na vás povinnost tuto skutečnost ohlásit příslušnému obecnímu úřadu v místě, kde se nemovitost nachází. S účinností od 1. 1. 2013 byl novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Novelizací byl zaveden nový okruh poplatníků místního poplatku za komunální odpad. Nově se poplatníky stali ti, kteří vlastní byt, či dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba.
Veškeré náležitosti ke správě poplatku najdete v obecně závazné vyhlášce města Hlinska č. 6/2012, kterou naleznete na webových stránkách města Hlinsko, v sekci právní předpisy, vyhlášky a nařízení. Jsou zde uvedeny, mimo jiné, i ohlašovací povinnost a splatnost poplatku.
Druhým okruhem poplatníků, kteří do dnešního dne také nesplnili svoji ohlašovací povinnost, jsou vlastníci rekreačních objektů, zejména zahrádkářských chat, které mezi rekreační objekty patří. Řízení o místních poplatcích vykonává ze zákona pro příslušnou obec obecní úřad. Pro město Hlinsko vykonává řízení o místních poplatcích Městský úřad Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko, budova B, odbor Kancelář tajemníka, Úsek provozně právní, pověřená úřední osoba Jana Jirková.
Již v roce 2013 byli osloveni vlastníci všech rekreačních objektů, aby ohlásili svoji poplatkovou povinnost. Vyzváni byli jednak proto, že na to má správce poplatku ze zákona nárok a jednak proto, aby se mohlo zmapovat, kolik je vlastníků rekreačních objektů v obci. Poplatek za rok 2013 byl vybrán řádně a v souladu se zákonem a obecně závaznou vyhláškou. Ti, kteří svoji povinnost nesplnili, riskují možnost doměření nedoplatku platebním výměrem se sankcí až do výše trojnásobku nezaplacené částky.
S účinností a platností od 1. 1. 2014, nikoliv tedy se zpětnou účinností, byla vydána obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 4/2013, která osvobozuje od povinnosti hradit místní poplatek za komunální odpad vlastníky objektů určených k rekreačním účelům, a to za podmínky, že mají zároveň trvalý pobyt v Hlinsku a jeho přilehlých částech. To se týká zejména vlastníků zahrádkářských chat.
Pokud se i na vás vztahuje osvobození od místního poplatku, neznamená to, že se na vás nevztahuje oznamovací povinnost. Formulář k ohlášení poplatkové povinnosti najdete rovněž na webových stránkách města Hlinska. Místní poplatek lze doměřit až tři roky zpětně, tudíž poplatek za rok 2013 může být doměřen až do 31. 12. 2016 a správce poplatku má zájem na doměření a dovybrání poplatku od těch, kteří ještě svoji povinnost neohlásili.

Jana Jirková, referentka OKT, Úsek provozně právní, Městský úřad Hlinsko


 

Web spravuje DUOWEB.cz