Rekreační objekty

Místní poplatek za komunální odpad za rekreační objekty

Povinnost hradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek“) mají i poplatníci, kteří na území města Hlinska (včetně místních částí) vlastní byt, rodinný dům či stavbu určenou pro individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále „rekreační objekt“). V takovém případě majitel objektu hradí místní poplatek ve výši, která odpovídá poplatku za jednu fyzickou osobu (v roce 2021 je to 660 Kč). V případě, že je spoluvlastníků objektu více, jsou povinni platit místní poplatek společně a nerozdílně. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za komunální odpad osvobozuje od tohoto poplatku poplatníky, kteří jsou přihlášeni k pobytu ve městě a zároveň jsou vlastníky takového rekreačního objektu, a to pro jeden objekt určený k rekreaci. Pokud poplatník vlastní víc takových objektů, je osvobozen od poplatku pouze za jeden takový objekt.

Každý poplatník, který vlastní rekreační objekt, má ze zákona tzv. ohlašovací povinnost, kdy je povinen správci místního poplatku ohlásit vznik či zánik své poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla nebo zanikla (nabytí nebo převod nemovitosti). Ohlašovací povinnost se týká i majitelů nemovitostí, kteří vlastní pouze jeden takový rekreační objekt. Na stránkách města Hlinska www.hlinsko.cz v sekci „úřad“ à „poplatky“ je k dispozici tzv. „Prohlášení plátce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve věci vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba“. Toto prohlášení lze získat i na pokladně Městského úřadu Hlinsko na Adámkově třídě 554, Hlinsko.

Vzhledem k blížící se splatnosti poplatku, vyzýváme nyní majitele rekreačních objektů, kteří svoji ohlašovací povinnost dosud nesplnili, aby tak neprodleně učinili. Vyplněné prohlášení zašlete buď na adresu uvedenou v prohlášení, či elektronicky na e-mail: pospisilova@hlinsko.cz (podepsané, naskenované).

Městský úřad Hlinsko, odbor kancelář tajemníka, zahájil v uplynulém měsíci detailní kontrolu objektů s č. p. či č. e., ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Správce poplatku je oprávněn, v případě, kdy vlastník rekreačního objektu neohlásí vznik své poplatkové povinnosti, uložit dle daňového řádu pořádkovou pokutu za závažné ztěžování nebo maření správy poplatku, a to až do výše 500 000 Kč. Jde o pokutu za nesplnění registrační, ohlašovací nebo jiné oznamovací povinnosti, stanovené daňovým zákonem nebo správcem poplatku.

V případě dotazů je možno se obrátit na správce poplatku – odbor kancelář tajemníka, úsek provozně právní (tel. 469 315 314 – S. Pospíšilová, 469 315 334 – M. Hubená).  

 

 

Soňa Pospíšilová

Odbor kancelář tajemníka 

Web spravuje DUOWEB.cz