Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 1. Oficiální název:

Město Hlinsko

2. Důvod a způsob založení: 

Právním základem současného postavení města Hlinsko je Ústava ČR (hlava sedmá, čl. 100) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Hlinsko (dále jen město) je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy, též usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích. 

3. Organizační struktura: 

Organizační strukturu Městského úřadu Hlinsko s vymezením náplně činnosti jednotlivých odborů stanoví organizační řád.

podrobnosti zde

4. Kontaktní spojení: 

Poděbradovo nám. 1

539 23 Hlinsko

spojovatelka: 469 326 111

fax: 469 319 494

e-mail: mesto @ hlinsko.cz

el. podatelna: e-podatelna @ hlinsko.cz

www: www.hlinsko.cz

ID dat. schránky: k4hby3r

  

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:                                                                                                   Další budova:

Poděbradovo nám. 1                                                    Adámkova 554

539 23 Hlinsko                                                            539 01 Hlinsko

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Poděbradovo nám. 1                                                    Adámkova 554

539 23 Hlinsko                                                            539 01 Hlinsko

  

4.3 Úřední hodiny

Pro všechny odbory (vyjma podatelny)                    podatelna

pondělí                          7:30 - 17:00                           7:30 - 17:00

úterý                             8:00 - 15:00                          7:30 - 14:30

středa                           7:30 - 17:00                           7:30 - 17:00

čtvrtek                          8:00 - 15:00                           7:30 - 14:30

pátek                            8:00 - 14:30                           7:30 - 14:30

 

Zvláštní provozní doba Turist. informač. centra, Čelakovského 561, Hlinsko (Betlém)

období červen - září (do poloviny)                       období září (od poloviny) - květen

pondělí - pátek               8:00 - 17:00                           8:00 - 16:30

sobota                          9:00 - 16:00                              zavřeno

neděle                           9:00 - 15:00                             zavřeno

  

4.4 Telefonní čísla

tel. spojovatelka (budova - Adámkova 554)                     469 326 111

tel. spojovatelka (budova - Poděbrad. nám. 1)                 469 315 300

  

4.5 Čísla faxu

fax - budova - Adámkova 554                                       469 319 494

fax - budova - Poděbrad. nám. 1                                   469 319 255

  

4.6 Adresa internetové stránky

www.hlinsko.cz

  

4.7 Adresa e-podatelny

e-podatelna @ hlinsko.cz

  

4.8 Další elektronická adresa

mesto @ hlinsko.cz

  

4.9 ID datové schránky

k4hby3r 

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení - č. ú.:

190000623531/0100 (19 je předčíslí účtu) (Komerční banka, a.s.).
Platby lze uhradit i na pokladně městského úřadu v úředních hodinách.

6. IČO:

00270059

7. DIČ:

CZ00270059

8. Dokumenty: 

 8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

podrobnosti zde

 

9. Žádosti o informace: 

Informace městského úřadu můžete získat následujícím způsobem:

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním. Městský úřad Hlinsko poskytuje informace zveřejněním na úřední desce, na internetových stránkách a dále v úředních hodinách na příslušných odborech Městského úřadu Hlinsko.

 

Pro podání žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze využít následující formulář

Další informace lze získat prostřednictvím Hlineckých novin vydávaných městem Hlinsko a místní kabelové televize KIS. 

 

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - zaslané dotazy a odpovědi

podrobnosti zde

10. Příjem žádostí a dalších podání: 

Žádosti, stížnosti případně další podání lze podat v analogové či digitální podobě na centrální podatelně Městského úřadu Hlinsko. Mimo centrální podatelnu mohou přijímat dokumenty v analogové podobě, případně dokumenty vytvořené z podání nebo podnětu učiněného ústně i tzv. útvarové podatelny.

podrobnosti zde

11. Opravné prostředky: 

Proti rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko ve správním řízení lze podat odvolání prostřednictvím toho odboru úřadu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznaným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání lze podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Hlinsko, která přijímá dokumenty v analogové i digitální podobě.

Odvolání ústní lze podat u příslušného odboru Městského úřadu Hlinsko, který rozhodnutí vydal.

V případě usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce v samostatné nebo přenesené působnosti se postupuje podle § 123 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná-li se o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebo stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí  informace, řídí se lhůty pro odvolání, případně stížnosti, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání či stížnost lze podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Hlinsko, která přijímá dokumenty v analogové i digitální podobě.

Odvolání ústní lze podat u příslušného odboru Městského úřadu Hlinsko, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře: 

podrobnosti zde

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: 

podrobnosti zde

14. Nejdůležitější předpisy: 

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

podrobnosti zde

14.2. Vydané právní předpisy

podrobnosti zde

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: 

podrobnosti zde

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy:

Město v současné době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č 106/1999 Sb.:

podrobnosti zde

18. Seznam organizací: 

podrobnosti zde 

19. Seznam organizací, které jsou povinné uveřejňovat dokumenty dle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv

Příspěvkové organizace města Hlinsko, které jsou povinny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, uveřejňovat soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotací nebo návratné finanční výpomoci:

 

Městský kulturní klub Hlinečan, příspěvková organizace

Městská knihovna Hlinsko, příspěvková organizace

Městské muzeum a galerie Hlinsko, příspěvková organizace

Domov seniorů Drachtinka

Školní jídelna Hlinsko

Základní škola, Hlinsko, Resslova 603

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449

Základní škola, Hlinsko, Smetanova 403

Mateřská škola, Hlinsko, Rubešova 1250

Mateřská škola, Hlinsko, Budovatelů 1229

Základní umělecká škola Hlinsko, Poděbradovo náměstí 305

Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres Chrudim

 

Právnické osoby, v nichž má město Hlinsko samo nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby, které jsou povinny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, uveřejňovat soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotací nebo návratné finanční výpomoci:

 

Sportoviště města Hlinska, s.r.o.       

Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Svaz měst a obcí České republiky

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

 

Web spravuje DUOWEB.cz