Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

  1. Oficiální název:

Město Hlinsko

2. Důvod a způsob založení:  

Právním základem současného postavení města Hlinsko je Ústava ČR (hlava sedmá, čl. 100) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Hlinsko (dále jen město) je územním samosprávným spole čenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy, též usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.  

3. Organizační struktura:  

Organizační strukturu Městského úřadu Hlinsko s vymezením náplně činnosti jednotlivých odborů stanoví organizační řád.

podrobnosti zde

4. Kontaktní spojení:  

Poděbradovo nám. 1

539 23 Hlinsko

spojovatelka: 469 326 111

fax: 469 319 494

e-mail: mesto @ hlinsko.cz

el. podatelna: e-podatelna @ hlinsko.cz

www: www.hlinsko.cz

ID dat. schránky: k4hby3r

   

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:                                                                                                   Další budova:

Poděbradovo nám. 1                                                    Adámkova 554

539 23 Hlinsko                                                            539 01 Hlinsko

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Poděbradovo nám. 1                                                    Adámkova 554

539 23 Hlinsko                                                            539 01 Hlinsko

   

4.3 Úřední hodiny

Pro všechny odbory (vyjma podatelny)                    podatelna

pondělí                         7:30 - 17:00                           7:30 - 17:00

úterý                            8:00 - 15:00                          7:30 - 14:30

středa                          7:30 - 17:00                           7:30 - 17:00

čtvrtek                         8:00 - 15:00                           7:30 - 14:30

(odbor dopravy, evidence OP a pasů otevřeno od 13,00)

pátek                           8:00 - 14:30                           7:30 - 14:30

 

 

Zvláštní provozní doba Turist. informač. centra, Čelakovského 561, Hlinsko (Betlém)

období červen - září (do poloviny)                       období září (od poloviny) - květen

pondělí - pátek               8:00 - 17:00                           8:00 - 16:30

sobota                          9:00 - 16:00                              zavřeno

neděle                           9:00 - 15:00                             zavřeno

   

4.4 Telefonní čísla

tel. spojovatelka (budova - Adámkova 554)                     469 326 111

tel. spojovatelka (budova - Poděbrad. nám. 1)                 469 315 300

   

4.5 Čísla faxu

fax - budova - Adámkova 554                                       469 319 494

fax - budova - Poděbrad. nám. 1                                   469 319 255

   

4.6 Adresa internetové stránky

www.hlinsko.cz

   

4.7 Adresa e-podatelny

e-podatelna @ hlinsko.cz

   

4.8 Další elektronická adresa

mesto @ hlinsko.cz

   

4.9 ID datové schránky

k4hby3r 

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení - č. ú.:

190000623531/0100 (19 je předčíslí účtu) (Komerční banka, a.s.).
Platby lze uhradit i na pokladně městského úřadu v úředních hodinách.

6. IČO:

00270059

7. DIČ:

CZ00270059

8. Dokumenty:  

 8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

podrobnosti zde

 

9. Žádosti o informace:  

Informace městského úřadu můžete získat následujícím způsobem:

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním. Městský úřad Hlinsko poskytuje informace zveřejněním na úřední desce, na internetových stránkách a dále v úředních hodinách na příslušných odborech Městského úřadu Hlinsko.

 

Pro podání žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze využít následující formulář

Další informace lze získat prostřednictvím Hlineckých novin vydávaných městem Hlinsko a místní kabelové televize KIS. 

 

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - zaslané dotazy a odpovědi

podrobnosti zde

10. Příjem žádostí a dalších podání:  

Žádosti, stížnosti případně další podání lze podat v analogové či digitální podobě na centrální podatelně Městského úřadu Hlinsko. Mimo centrální podatelnu mohou přijímat dokumenty v analogové podobě, případně dokumenty vytvořené z podání nebo podnětu učiněného ústně i tzv. útvarové podatelny.

podrobnosti zde

11. Opravné prostředky:  

Proti rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko ve správním řízení lze podat odvolání prostřednictvím toho odboru úřadu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznaným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání lze podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Hlinsko, která přijímá dokumenty v analogové i digitální podobě.

Odvolání ústní lze podat u příslušného odboru Městského úřadu Hlinsko, který rozhodnutí vydal.

V případě usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce v samostatné nebo přenesené působnosti se postupuje podle § 123 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná-li se o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebo stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí  informace, řídí se lhůty pro odvolání, případně stížnosti, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání či stížnost lze podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Hlinsko, která přijímá dokumenty v analogové i digitální podobě.

Odvolání ústní lze podat u příslušného odboru Městského úřadu Hlinsko, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře:  

podrobnosti zde

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:  

podrobnosti zde

14. Nejdůležitější předpisy:  

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

podrobnosti zde

14.2. Vydané právní předpisy

podrobnosti zde

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:  

podrobnosti zde

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy:

Město v současné době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č 106/1999 Sb.:

podrobnosti zde

18. Seznam organizací:  

podrobnosti zde  

19. Seznam organizací, které jsou povinné uveřejňovat dokumenty
Web spravuje DUOWEB.cz