Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MÚ jedná a rozhoduje:

 • zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 132/2000 Sb. o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • vyhl. MV č. 326/2000 Sb., týkající se označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
 • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 218/2000 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • nař. vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zák. č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • nař. vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

 Úplné znění právních předpisů je dostupné na stránkách Ministerstva vnitra ČR

Web spravuje DUOWEB.cz