Příprava nové komunikace na sídlišti

Situační plán napojení nové komunikace na sídlištiNa jaře tohoto roku bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na vybudování nové komunikace na sídlišti, která by ve vhodnější trase propojovala ulici Poličskou s ulicí Rataje. Tento záměr je obsažen již deset let v územním plánu města, v projektu regenerace panelového sídliště a před několika lety došlo k získání všech dotčených pozemků do vlastnictví města.

Cílem vybudování nové komunikace je odsunout průjezdnou dopravu z ul. Družstevní od stávající zástavby, zvýšit bezpečnost dopravy v sídlišti a vytvořit větší počet parkovacích míst. Projekt zpracovává firma Prodin, a.s. Pardubice a dle průzkumu daného území navrhuje následující řešení.


Plánek nové komunikace na sídlištiNová místní komunikace, která propojí ulici Družstevní (podél Ety) s ulicí Rataje bude mít délku cca 280,0 m. Komunikace bude dvoupruhová, obousměrná, se základní šířkou 6,50 m mezi obrubami. Napojení na stávající komunikace ? ulice Družstevní a Rataje ? bude provedeno miniokružními křižovatkami s vnějším průměrem 22,00 m, s plně pojížděným středovým ostrovem ze žulové dlažby. Miniokružní křižovatka poskytuje proti průsečné nebo stykové křižovatce, při téměř stejném záboru zpevněných ploch, mnohem vyšší bezpečnost účastníkům provozu a vyšší plynulost jízdy. Zároveň umožňuje průjezd vozidel všech kategorií. Na novou komunikaci bude napojen příjezd k teplárně a ke garážím. Stávající komunikace vedoucí podél bytových domů by byla zjednosměrněna, což umožní vytvořit nová podélná parkovací stání. Dvě stávající parkovací plochy budou upraveny s ohledem na jejich maximálně efektivní využití. Ve volné zelené ploše (vlevo od stávajících parkovišť) budou navržena nová parkovací stání, případně bude plocha využita pro rozšíření zeleně. Součástí projektu je také návrh chodníků pro pěší tak, aby byl zajištěn příchod od bytových domů ke garážím a došlo k napojení chodníku od domu č.p. 1607 na chodníky stávající. Řešeny budou i sadové úpravy, osvětlení nových ploch a případné přeložky inženýrských sítí.

Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou změnu řešení dopravy a rozšíření parkovacích míst v této části sídliště, bude koncept řešení veřejně projednán dne 11. července 2007 od 17.00 hod. v restauraci Skalsko (termín zveřejněn v Hlineckých novinách a kabelové televizi). Připomínky a náměty mohou občané písemně doručit do 25.7.2007 na odbor investic a městského majetku MěÚ panu Milanu Kembickému (tel.: 469315340, e-mail:
kembicky@hlinsko.cz ).


Web spravuje DUOWEB.cz