Obec Vysočina

Územní studie Rváčov na p. p. č. 649/1 v k.ú. Rváčov u Hlinska - schválena 13.5.2013

1. Textová část

  ( formát PDF, velikost 0.4 MB )

2. Situace přehledná

  ( formát PDF, velikost 1.48 MB )

3. Situace katastrální

  ( formát PDF, velikost 0.76 MB )

4.a Situace ÚP - změna č.2

  ( formát PDF, velikost 0.78 MB )

4.b Situace ÚP - změna č.3

  ( formát PDF, velikost 0.5 MB )

5. Situace regulační

  ( formát PDF, velikost 0.91 MB )

6. Situace dopravy a tech. infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 0.77 MB )

Územní plán Vysočina - vydaný formou opatření obecné povahy dne 10.9.2014, který nabyl účinnosti dne 26.9.2014

0.Veřejná vyhláška oznámení vydání Územního plánu Vysočina

  ( formát PDF, velikost 0.78 MB )

1.Textová část návrhu a odůvodnění Územního plánu Vysočina

  ( formát PDF, velikost 1.12 MB )

2.Výkres základního členění území

  ( formát PDF, velikost 1.79 MB )

3.Hlavní výkres

  ( formát PDF, velikost 3.02 MB )

3a.Výkres technické infrastruktury

  ( formát PDF, velikost 1.98 MB )

4.Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

  ( formát PDF, velikost 1.52 MB )

5.Koordinační výkres

  ( formát PDF, velikost 4.55 MB )

6.Výkres širších vztahů

  ( formát PDF, velikost 8.07 MB )

7.Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

  ( formát PDF, velikost 1.59 MB )

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysočina - projednaná a schválená dne 25.2.2019

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vysočina

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )

Web spravuje DUOWEB.cz