Územně analytické podklady

MPMR  EU


Projekt Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko z roku 2008 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (Strukturální fondy EU).

V roce 2020 byla provedena 5. úplná aktualizace Územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko, které byly dne 22. 12. 2020 předány na Krajský úřad Pardubického kraje.


Textová část územně analytických podkladů

1.Část A - Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

  ( formát PDF, velikost 2.33 MB )

2.Část B - Rozbor udržitelného rozvoje území

  ( formát PDF, velikost 0.47 MB )

3.Kartogramy - podmínky pro ekonomický rozvoj, podmínky pro životní prostředí, podmínky pro soudržnost společenství obyvatel a vyváženost pilířů udržitelného rozvoje

  ( formát PDF, velikost 1.22 MB )

Výkres hodnot území

1. Výkres hodnot území v měřítku 1 : 10 000

  ( formát PDF, velikost 11.45 MB )

2. Legenda výkresu hodnot

  ( formát PDF, velikost 0.67 MB )

Výkres limitů využití území

1.Výkres limitů využití území v měřítku 1 : 10 000

  ( formát PDF, velikost 12.15 MB )

2. Legenda výkresu limitů využití území

  ( formát PDF, velikost 0.92 MB )

Výkres záměrů na provedení změn v území

1.Výkres záměrů na provedení změn v území v měřítku 1 : 10 000

  ( formát PDF, velikost 10.3 MB )

2. Legenda výkresu záměrů na provedení změn v území

  ( formát PDF, velikost 0.73 MB )

Problémový výkres

1.Problémový výkres v měřítku 1 : 10 000

  ( formát PDF, velikost 14.73 MB )

2. Legenda problémového výkresu

  ( formát PDF, velikost 0.47 MB )


Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle § 166 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi - pasport údaje o území a grafická část

01a - ČEPS a.s.

  ( formát PDF, velikost 0.09 MB )
jev 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

01b - ČEPS a.s.

  ( formát PDF, velikost 7.44 MB )
Grafická část

02a - ČEZ Distribuce, a.s.

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )
jev 72. elektrická stanice včetně ochranného pásma

02b - ČEZ Distribuce, a.s.

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )
jev 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma

02c - ČEZ ICT Services, a. s

  ( formát PDF, velikost 0.13 MB )
jev 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma

02d - ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ ICT Services, a. s

  ( formát PDF, velikost 7.88 MB )
Grafická část

03a - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

  ( formát PDF, velikost 0.44 MB )
Prostorová poloha sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

03b - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

  ( formát PDF, velikost 8.2 MB )
Grafická část

04a - RWE GasNet, s.r.o.

  ( formát PDF, velikost 0.14 MB )
jev 73. nadzemní a podzemní vedení elektřiny, jev 74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma, jev. 75. vedení VTL plynovodu včetně ochranného pásma a anodového území, vedení STL plynovodu včetně anodového územ

04b - RWE GasNet, s.r.o.

  ( formát PDF, velikost 7.68 MB )
Grafická část

05a - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

  ( formát PDF, velikost 1 MB )
pasport

05b - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

  ( formát PDF, velikost 7.45 MB )
Grafická část - kanalizace

05c - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

  ( formát PDF, velikost 7.5 MB )
Grafická část - vodovod

06 - Svazek obcí Studnice, Hamry, Vortová

  ( formát PDF, velikost 7.44 MB )
Grafická část - kanalizace

07 - obec Včelákov

  ( formát PDF, velikost 7.41 MB )
Grafická část - kanalizace

Web spravuje DUOWEB.cz