Volba prezidenta ČR

 

Volba prezidenta České republiky

 

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta České republiky svým rozhodnutím  publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., s datem rozeslání dne       28. srpna 2017.

Volba proběhne ve stálých volebních okrscích na území České republiky, ale také ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí u příslušných zastupitelských úřadů.

Volba prezidenta na území České republiky se uskuteční ve dvou dnech, kterými jsou:

pátek 12. ledna 2018, hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin a

sobota 13. ledna 2018, hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin, případné druhé kolo volby se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

 

Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době volby prezidenta ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu  o vydání voličského průkazu již nyní.

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Žádost lze podat:

-         v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

-         v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Žádost  v listinné podobě  s úředně ověřeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky musí být příslušnému úřadu doručena nejpozději 7 dnů  přede dnem volby prezidenta, tj. do pátku 5. ledna 2018 do 16:00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději do pátku 19. ledna 2018 do 16:00 hodin.  

-         osobně, při osobním jednání se sepíše úřední záznam. O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do středy 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, pro případné II. kolo nejpozději do středy 24. ledna 2018 do 16:00 hodin.

 

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017 (15. den přede dnem voleb), a to:

-         osobně voliči,

-         osobě s písemnou plnou mocí voliče (s ověřeným podpisem voliče) k převzetí voličského průkazu (nikoliv k podání žádosti o jeho vydání),

-         voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu na území ČR, nebo na uvedenou adresu do zahraničí, popř. se NA POŽÁDÁNÍ voliče zašle na adresu příslušného zastupitelského úřadu, u kterého bude volič hlasovat (volič u zastupitelského úřadu bude mít  průkaz k dispozici v den voleb).

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Hlinsku požádat osobně na MÚ Hlinsko, Adámkova třída 554, úsek správní (4. patro, p. Fodorová tel. 469326172 nebo Mgr. Hadáčková, DiS. tel. 469326177).

Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve volební místnosti.

Žádost o vydání voličského průkazu

 Plná moc k převzetí voličského průkazu

Web spravuje DUOWEB.cz