Volby 2017

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017.

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek a sobota: hlasování probíhá v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Hlasování do Parlamentu ČR proběhne ve stálých volebních okrscích na území České republiky i ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Volič v zahraničí hlasuje na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.

Hlasování na území města Hlinska proběhne na obvyklých místech v 15 volebních okrscích.

        


Voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Volič může požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb.

Žádost lze podat: 

  • osobně, v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16:00 hodin. O voličský průkaz lze osobně požádat na MÚ Hlinsko, v budově Adámkova třída, č.p. 554, ve 4. patře – na evidenci obyvatel - tel. 469326177 nebo na matrice - tel. 469326172.
  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017 do 16:00 hodin, příslušnému obecnímu úřadu. Podání může být učiněno v této formě:
    • a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon o volbách do Parlamentu vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
       
  • b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí, vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu) , anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat duplikát.

Žádost o vydání voličského průkazu – dokument ke stažení
Plná moc k převzetí voličského průkazu – dokument ke stažení

Web spravuje DUOWEB.cz