Volby 2016

Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky dne 6. května 2016 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Hlinsku požádat osobně na MÚ Hlinsko, Adámkova třída 554, úsek správní (4. patro, p. Fodorová tel. 469326172 nebo p. Ceplová, Hadáčková tel. 469326177). 

Volič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu, a to:

  • žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče

Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.

  • žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým popisem voliče
  • žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2016.

  • osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 5. října 2016 do 16.00 hodin.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Žádost o vydání voličského průkazu 

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o době a místě konání voleb

Telefonní seznam do volebních místností

Web spravuje DUOWEB.cz