Volby do EP

Volby do Evropského parlamentu

 

Výsledky hlasování za územní celky – výběr obce

 

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat

v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Voličem je občan České republiky, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let a občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 25. května 2019 dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (10.4.2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Překážkami ve výkonu volebního právapro volby EP je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti  k výkonu volebního práva.

 

Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Seznam voličů vede obecní úřad pro každé volby do Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (14. dubna 2019) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Občan jiného státu, který má právo hlasovat, není ještě veden v dodatku stálého seznamu voličů a má zájem volit, musí podat žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (případně žádost o přenesení údajů pro volby do Evropského parlamentu) u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k pobytu,nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14.4.2019(žádost k dispozici zde).Žádost je nutné podat osobně. Při podání žádosti se volič prokáže platným průkazem totožnosti. 


Každý volič si může ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti nelze vyhovět.


Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (4. května 2019) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu


     a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo
     b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,

a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, doporučujeme voliči požádat si o voličský průkaz.
 

Jak postupovat, když se volič přestěhuje? 

1) Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 14. dubnu 2019) bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 22. května 2019 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 14. dubnem 2019, nemusí činit žádný úkon; stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, resp. městské části nebo městského obvodu.

2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. května 2019 nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.

 

 

Hlasování na voličský průkaz
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu – žádost k dispozici zde).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
      - osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
     - písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Plná moc k převzetí voličského průkazu pro volby do EP

O voličský průkaz osobně lze požádat na Městském úřadu v Hlinsku na evidenci obyvatel, tel. 469326177  nebo na matrice, tel. 469326172.

 

Kontaktní osoba:

Jitka Fodorová – tel. 469326172

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EP 

První zasedání okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Telefonní spojení do volebních místností

Web spravuje DUOWEB.cz