VOLBY 2021

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Telefonní seznam do volebních místností

Volby - informace o umístění volebních stanovišť drive-in

Volby - informace o telefonních číslech pro příjem žádostí o hlasování do zvláštní přenosné volebních schránky v souvislosti s onemeocněním covid -19

Oznámení o době a místě konání voleb

Termín školení je 20.9. od 13 hod. v MFC

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb.

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

Voličem je státní občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

 

Hlasování do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhne ve stálých volebních okrscích na území České republiky.

Hlasování proběhne i ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Volič v zahraničí hlasuje na zastupitelských a  konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních  úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. Voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje, hlasovací lístky obdrží ve volební místnosti.

 

Hlasování na území města Hlinska proběhne na obvyklých místech v 15 volebních okrscích.

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

·          platným občanským průkazem,

·          platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním    průkazem.

 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným

dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Voličský průkaz

Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu  o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb.

Žádost lze podat:

Osobně do 6. října 2021 do 16:00 hodin; volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam. 

O voličský průkaz lze osobně požádat na MÚ Hlinsko, v  budově Adámkova třída, č.p. 554, ve 4. patře  – na evidenci obyvatel /tel. 469326177/ nebo na matrice /tel. 469326172/.

Podáním  v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 1. října 2021

·        na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo

·        v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče

 

Úřad vydá voličský průkaz  nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. září 2021. Předá jej osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde bude voličský průkaz předán a následně může volič přistoupit k hlasování.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat duplikát.

 

Žádost o vydání voličského průkazu – dokument ke stažení:

Plná moc k převzetí voličského průkazu – dokument ke stažení:

  

HLASOVÁNÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Hlasování je možné:

·        na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu).

Voliče by měla o možnosti zápisu do zvláštního seznamu voličů informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.

·        na základě voličského průkazu

 

Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se nachází zdravotnické zařízení

V tomto případě může volič požádat obecní úřad nebo i ve dnech voleb „svou“ okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

 

Web spravuje DUOWEB.cz