Volby KZ 2020

 

Volby do zastupitelstev krajů

 

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky dne 15. dubna 2020 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

 

Zřízení volebního stanoviště pro hlasování z vozidla + hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně

18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.


Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Hlinsku požádat osobně na MÚ Hlinsko, Adámkova třída 554, úsek správní (4. patro, p. Pardusová tel. 469326177 nebo p. Fodorová tel. 469326172).

 

Volič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu, a to:

žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče

Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.

žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.

Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem

voleb, tj. do 25. září 2020.

osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin.


Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.


Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 

Oznámení o školení zapisovatelů předsedů a místopředsedů

Oznámení o době a místě konání voleb

Telefonní seznam do volebních místností

 

Web spravuje DUOWEB.cz