Volby KZ 2020

 

Volby do zastupitelstev krajů

 

Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky dne 15. dubna 2020 svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 169/2020 Sb. Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 3. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

 

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně

18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.


Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Hlinsku požádat osobně na MÚ Hlinsko, Adámkova třída 554, úsek správní (4. patro, p. Pardusová tel. 469326177 nebo p. Fodorová tel. 469326172).

 

Volič může požádat již dnes o vydání voličského průkazu, a to:

žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče

Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.

žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky voliče.

Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem

voleb, tj. do 25. září 2020.

osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam. Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 30. září 2020 do 16:00 hodin.


Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.


Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu

 

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí 

Oznámení o školení zapisovatelů předsedů a místopředsedů

Oznámení o době a místě konání voleb

 

Web spravuje DUOWEB.cz