Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Místní poplatek za komunální odpad

Každému poplatníkovi místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále "místní poplatek za komunální odpad") je přidělen variabilní symbol, který se v případě přestěhování v rámci města Hlinska a jeho místních částí nemění. Číslo účtu pro zaslání poplatku je: 19-0000623531/0100, výše poplatku se na daný rok může měnit, schvaluje ji zastupitelstvo města. Pokud nemáte k dispozici svůj variabilní symbol, lze jej zjistit u paní Hubené (tel. 469 315 334, e-mail: hubena@hlinsko.cz) nebo Bc. Hany Dvořákové (tel. 469 315 325, e-mail: dvorakova@hlinsko.cz). 

Připomínáme, že v rodině, kde je více poplatníků, je třeba platby provádět jednotlivě, zvlášť za každého poplatníka a jemu přidělený variabilní symbol!

Výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2024 v souladu s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ze dne 11. 12. 2023 činí 780 Kč na poplatníka a rok. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2024. Při platbách je nutno uvádět variabilní symbol příslušného poplatníka. Poplatek lze uhradit i ve dvou stejných částkách, které jsou však splatné do 30. 4. 2024 a do 31. 10. 2024.

Dnem účinnosti novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, došlo k úpravám v definici poplatníků a ve vymezení okruhu osvobozených osob, proto doporučujeme poplatníkům, aby těmto oblastem věnovali zvýšenou pozornost:

Poplatek platí:

 • fyzická osoba přihlášená v obci (včetně cizinců, kterým byl povolen trvalý pobyt či přechodný pobyt);
 • vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Od poplatku na dané poplatkové období bude osvobozena osoba přihlášená v obci, u které bude písemně doloženo, že je:

 • poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště (upozornění: jiná obec musí mít vyhláškou zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci!, poplatník musí každoročně prokázat úhradu poplatku v této obci);
 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy;
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého;
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení;
 • na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

 Dále bude od poplatku osvobozena osoba přihlášená v obci:

 • která se celoročně (tj. od 1. 1. do 31. 12.) zdržuje mimo území České republiky. Pro účely osvobození je tuto skutečnost nutno doložit např. čestným prohlášením (v termínu do 30. 4.).V případě setrvání v zahraničí i v dalším poplatkovém období, již není poplatník povinen tuto skutečnost znovu dokládat. V případě změny skutečností, tzn. návratu zpět do místa trvalého pobytu, platí ohlašovací povinnost dle vyhlášky;
 • která je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem v rodině (zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře).Pro účely osvobození je nutné podat žádost (v termínu do 30. 4.) a tuto skutečnost doložit, a to vždy na dané poplatkové období;
 • osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, umístěné na území města, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a která je ale zároveň  poplatníkem poplatku z titulu fyzické osoby přihlášené ve městě Hlinsku, a to pro jednu takovou nemovitou věc (byt, dům, stavbu).

 Odpovědnost za placení poplatku:

 • Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka. Správce poplatku vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
 • Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni platit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Správce poplatku, Městský úřad Hlinsko, zjišťuje následující evidenční údaje automatizovaným způsobem z evidencí, do kterých má zřízen přístup:

 • jméno a příjmení nového poplatníka, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu;
 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu zákonných zástupců nezletilého poplatníka;
 • datum přistěhování a datum odstěhování poplatníka, a to i v rámci obce;
 • datum úmrtí poplatníka.

Odkaz na formuláře k využití je zde:

Úřad

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 11 °C
slabý déšť, jižní větřík
vítrJ, 2.96m/s
tlak1019hPa
vlhkost76%
srážky8.14mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
3
2
5
3
4
4
5
5
4
6
4
7
4
8
7
9
4
10
5
11
5
12
5
13
4
14
6
15
7
16
5
17
5
18
8
19
5
20
6
21
4
22
5
23
5
24
5
25
6
26
6
27
4
28
5
29
4
30
4
31
6
1
6
2
6

Svátek

Svátek má Filip

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru