Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Otázky a odpovědi

Nejčastější dotazy v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

 

Zapsání bodů – karta řidiče, jestli když zaplatím, budu mít záznam v kartě řidiče?

V případě zaplacení určené částky nejsou připisovány žádné body do bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o sankci za přestupek řidiče, ale o postih za správní delikt provozovatele vozidla. Uvedený delikt se nezapisuje do žádné evidence. Podmínkou je úhrada určené částky v zákonem stanovené 15denní lhůtě. Ustanovení § 125h odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, stanovuje, že pokud je určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc (přestupku neznámého pachatele) odloží.

Od kdy se počítá splatnost určené částky 30 dnů – ode dne doručení písemnosti, nebo až ode dne následujícího?

Počítání lhůt upravuje § 40 správního řádu – lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení, 30. den ode dne doručení však musí být platba již připsána na účet správního orgánu, jinak se platba dle zákona musí vrátit plátci.

Důležitost variabilního symbolu

Pokud je určená částka uhrazena v zákonné lhůtě na správný účet a identifikovatelný plátce je totožný s provozovatelem, uvedeným ve výzvě, bude uhrazená částka ručně přiřazena k příslušnému případu, i když nebyl variabilní symbol uveden.

V případě jakékoliv pochybnosti (např. provozovateli bylo v krátké době zasláno více výzev k zaplacení určené částky a platba nebude obsahovat variabilní symbol, a nebo bude variabilní symbol zadán chybně,) na základě které nebude možné platbu jednoznačně spárovat s příslušnou výzvou (s příslušným přestupkem), bude určená částka obratem vrácena zpět na účet, z něhož byla poukázána, popř. u plateb složenkou zaslána zpět jejímu plátci s odůvodněním, že platbu nelze identifikovat.
Doporučujeme proto před odesláním platby důkladně zkontrolovat platební údaje.

Nemohl jsem si vyzvednout zásilku s výzvou k zaplacení určené částky na poště

Ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, říká, jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Nastává tzv. fikce doručení. Při doručování je poštovním doručovatelem oddělena zadní část dodejky, kde je uvedeno poučení ve smyslu § 41 správního řádu, které doručovatel vhodí při neúspěšném pokusu o doručení do poštovní schránky. Pokud provozovatel svou nepřítomnost v místě bydliště správnímu orgánu doloží a splní všechny podmínky § 41, správního řádu včetně provedení zmeškaného úkonu, je velmi pravděpodobné, že bude zmeškaný úkon prominut. To vše samozřejmě platí v případě, že provozovatel hodlá věc řešit zaplacením určené částky, a nebo má zájem sdělit osobu řidiče. Každá žádost se posuzuje podle konkrétních skutkových okolností a nelze paušálně předem konstatovat, za jakých okolností bude žádosti vyhověno a za jakých okolností bude žádost zamítnuta.

Zaplatil jsem určenou částku až po lhůtě; nebo mohu ještě zaplatit, i když vím, že uplynula doba splatnosti?

Pokud je určená částka uhrazena po splatnosti, správní orgán je povinen ji vrátit. Ust. § 125h odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, totiž stanovuje, že pokud je určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla.

V odůvodněných případech je možné podat žádost o prominutí zmeškání úkonu (§ 41 správního řádu) a zároveň určenou částku zaplatit. Aby mohl správní orgán zmeškaný úkon prominout, musí podatel prokázat, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. S požádáním je třeba spojit zmeškaný úkon, jinak se žádostí správní orgán nezabývá – v tomto případě musí tedy podatel spolu s podáním žádosti uhradit určenou částku. Je pak na posouzení správního orgánu, zda žádosti vyhoví.
Typickým případem, kdy je žadateli po splnění podmínek zpravidla vyhověno, je pobyt účastníka řízení
v zahraničí (pracovní cesta, dovolená), kdy po návratu do místa bydliště zjistí, že mu byla doručena výzva
k zaplacení určené částky a již uplynula doba splatnosti.

Jakým způsobem mohu zaplatit určenou částku?

Bezhotovostní platbou na účet města Hlinska, číslo účtu 190000623531/0100, vedeného u Komerční banky a.s., variabilní symbol je generován individuálně. Na stejný účet lze zaplatit určenou částku i poštovní poukázkou.

Lze také platit hotově či platební kartou s výše uvedenými údaji na pokladně Městského úřadu Hlinsko, pracoviště Adámkova třída 554, v přízemí a to v následujících časech:

po, st:      7:30 - 11:30, 12:00 - 17:00 h

Všechny potřebné údaje pro platební styk jsou výrazně uvedeny na výzvě k úhradě určené částky.

Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil, stačí údaje zaslat e-mailem?

Jedná se o podání ve smyslu správního řádu, a aby takové podání bylo možné použít pro účely správního řízení, musí takové podání splnit náležitosti upravené v § 37 správního řádu:

  1. Podání je úkonem směřujícím vůči správnímu orgánu. Podání se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označeno.
  2. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
  3. Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu.
  4. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 4 věty první, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
  5. Podání se činí u správního orgánu, který je věcně a místně příslušný. Podání je učiněno dnem, kdy tomuto orgánu došlo.

Z uvedeného vyplývá, že pokud fax a nebo elektronické podání bez uznávaného elektronického podpisu není ve lhůtě 5 dnů potvrzeno písemnou formou či doplněno o elektronický podpis (či o datovou zprávu), pohlíží se na takové podání tak, jako by nebylo vůbec učiněno.

Provozovatel může využít předvyplněného formuláře, který je Městským úřadem Hlinsko rozesílán spolu s výzvou k zaplacení určené částky. Ten po doplnění všech nevyplněných položek splňuje všechny náležitosti podání.

Správní orgán závěrem této odpovědi upozorňuje, že sdělení údajů o osobě řidiče, která měla dle
provozovatele vozidla v době přestupku vozidlo řídit, ještě neznamená, že následně nemůže být s provozovatelem vozidla zahájeno správní řízení pro správní delikt dle ust. § 125f odstavce 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. K zahájení řízení pro správní delikt dojde zpravidla, když správní orgán nezahájí řízení o přestupku a věc odloží, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, a nebo řízení o přestupku zastaví, protože obviněnému z přestupku spáchání skutku neprokáže.

Mohu se zprostit odpovědnosti za správní delikt provozovatele vozidla dle ust. § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích?

Ano, ale jen v zákonem stanovených případech - liberační důvody jsou uvedeny v § 125f odstavce 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích:

  1. bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
  2. podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

 

Mám elektronický podpis, mohu sdělení řidiče zaslat elektronicky na e-mailovou adresu některého z pracovníků správního orgánu?

Ne, k podání elektronických podání slouží výhradně elektronická podatelna e-podatelna@hlinsko.cz, e-mailové adresy jednotlivých pracovníků, stejně jako jejich telefonní čísla, slouží k jisté formě komunikace (orientační, informativní), ale tu správní řád nezná a nelze ji proto použít pro účely správního
řízení.

Odepřu podat vysvětlení z důvodu uvedeného v § 60, odst. 1, přestupkového zákona – reakce na výzvu k zaplacení určené částky.

V případě, že provozovatel s odkazem na ust. § 60 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkového zákona), uvede, že osoba řidiče je mu známa, ale s ohledem na to, že tato osoba je ve vztahu k němu osobou blízkou, tak jak uvádí § 68 odst. 4 přestupkového zákona („osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní“), využívá svého práva odepření podání vysvětlení. Správní orgán v tomto případě věc přestupku odloží a následně přikročí k zahájení řízení o správním deliktu provozovatele vozidla dle § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Chci se podívat na fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán.

Nutno kontaktovat příslušného referenta, který je uveden ve výzvě k zaplacení určené částky a domluvit si termín návštěvy.

Chci zaslat předmětnou fotodokumentaci k přestupku.

Fotodokumentace k předmětnému přestupku se automaticky nezasílá. Na základě domluvy s příslušným referentem je ale možnost do ní nahlédnout a pořídit si kopii. Zasláním výzvy k zaplacení určené částky ze strany správního orgánu není zahájeno žádné správní řízení a neprovádí se žádné dokazování. Provozovateli je oznámeno, že s jeho vozidlem byl spáchán přestupek a je mu nabídnuto věc řešit zaplacením určené částky. Pokud provozovatel určenou částku zaplatí, věc přestupku neznámého pachatele se odloží.

Stejným způsobem probíhá např. i blokové řízení na místě silniční kontroly, při kterém se také neprovádí dokazování. Policista nebo strážník městské policie pouze oznámí řidiči, jakého přestupku se dopustil a pokud to zákon a ostatní okolnosti dovolují, může podezřelému řidiči nabídnout věc vyřešit udělením blokové pokuty. Na rozdíl od blokového řízení Městský úřad Hlinsko má stále k dispozici veškerý důkazní materiál pro účely případného správního řízení o přestupku (s konkrétním řidičem), anebo pro účely správního řízení o správním deliktu provozovatele vozidla.

Vozidlo je provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu.

Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, odpovídá provozovatel vozidla uvedený v centrálním registru vozidel za správní delikt a případně uloženou sankci pak může na podkladě smluv, uzavřených s nájemcem, v občanskoprávním řízení vymáhat po skutečném pachateli jednání majícího znaky přestupku. Provozovatelem vozidla je ve smyslu § 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu.

Vozidlo je provozováno autopůjčovnou a nájemce již odcestoval mimo území České republiky.

Nutno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti nájemce, aby mu bylo možno doručovat. Pokud se však nezjistí skutečnosti odůvodňující zahájení řízení o přestupku proti konkrétní osobě, správní orgán věc odloží a za správní delikt odpovídá provozovatel vozidla, který pak může případně uloženou sankci na podkladě výpůjční smlouvy, uzavřené s cizozemským řidičem, vymáhat v občanskoprávním řízení. Nejedná se však o pravidlo, neboť správní orgán hodnotí každý případ zvlášť podle konkrétních okolností a může dojít k závěru, že nelze v dohledné době očekávat, že by bylo reálně možné s označenou osobou zahájit řízení o přestupku, neboť by to bylo v rozporu s účelem zákona. V takovém případě správní orgán přestupek rovnou odloží a následně zahájí řízení pro správní delikt dle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel.

Písemně tuto skutečnost oznámit správnímu orgánu, který je místě příslušný pro přeregistraci vozidla, popř. doložit listinou a uskutečnit spolu s novým vlastníkem vozidla řádný převod (přeregistraci), aby se věc v budoucnu neopakovala. Správní orgán nicméně bude pokračovat ve zjišťování skutečné osoby řidiče. Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče a nedojde k jeho postihu, věc přestupku bude odložena a bude zahájeno řízení pro správní delikt provozovatele vozidla, který je uveden ke dni spáchání přestupku jako provozovatel vozidla v centrálním registru vozidel. Zákon o provozu na pozemních komunikacích je v tomto ohledu striktní a jednoznačně stanovuje, že osobou provozovatele je pouze ta osoba, která je uvedena jako provozovatel v centrálním registru vozidel – což stanovuje již zmiňované ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.

Vozidlo je prodáno, postačí zaslat kopii kupní smlouvy?

Nepostačuje, neboť v případě, že nebude skutečný řidič vozidla v době spáchání přestupku zjištěn a postižen, za správní delikt provozovatele vozidla odpovídá držitel evidovaný v centrálním registru vozidel, resp. uvedený v technickém průkazu vozidla. Také viz bod „Vozidlo je prodáno, ale nebyla provedena změna v registru vozidel“.

Nesouhlasím s přestupkem.

Písemně správnímu orgánu oznámit totožnost řidiče, s kterým bude následně zahájeno řízení o přestupku, kde má skutečný řidič možnost uplatnit veškeré zákonné prostředky pro svoji obhajobu. Nesouhlasit s přestupkem může i provozovatel vozidla v řízení o správním deliktu, ale vzhledem k tomu, že v řízení o správním deliktu nebude předmětem řízení zavinění přestupku, jsou zde výrazně omezené možnosti obhajoby v tomto směru (nesouhlas s přestupkem).

Nahlížení do spisu.

Nahlédnout do spisu může účastník řízení (provozovatel) či osoba, která prokáže právní zájem nebo jiný vážný důvod. Nahlížení do spisu je možné u Městského úřadu Hlinsko, Odboru dopravy, Adámkova třída 554, PSČ 539 01 Hlinsko, 1. patro, kancelář „Správní delikty“, a to v kterýkoliv vyhrazený den pro úřední jednání, tj. v pondělí a ve středu, nebo v dny nevyhrazené pro úřední jednání, tj. v úterý, čtvrtek nebo pátek, vždy ale po předchozí telefonické domluvě na níže uvedených telefonních číslech.

Pokud byste se dostavili bez předchozí domluvy, mohlo by se stát, že vzhledem k jinému jednání správního orgánu by se Vám správní orgán nemohl hned věnovat a nebo pro nepřítomnost správního orgánu byste do vedeného spisu nemohli nahlédnout a následně se vyjádřit, tedy realizovat svá práva.

 

Nenašel jsem zde odpověď na to, co by mě zajímalo.

Se svým dotazem můžete kontaktovat pracovníka, který je uveden v hlavičce výzvy k zaplacení určené částky, popřípadě i další osoby podílející se na řešení přestupků zjištěných automatickým prostředkem bez obsluhy:

 

Jaroslav Rakušan         tel. č. 469 326 166
Ivana Chvojková           tel. č. 469 326 167
Helena Polanská          tel. č. 469 326 168
Soňa Weberová            tel. č. 469 326 169

Město

Aktuální počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 19 °C 11 °C
slabý déšť, jižní větřík
vítrJ, 2.96m/s
tlak1019hPa
vlhkost76%
srážky8.14mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
3
2
5
3
4
4
5
5
4
6
4
7
4
8
7
9
4
10
5
11
5
12
5
13
4
14
6
15
7
16
5
17
5
18
8
19
5
20
6
21
4
22
5
23
5
24
5
25
6
26
6
27
4
28
5
29
4
30
4
31
6
1
6
2
6

Svátek

Svátek má Filip

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru