Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Od středy 19.6. od 15:00 hod. otevíráme přírodní koupací biotop. Plavecký bazén bude v odpoledních hodinách pro veřejnost uzavřen.

Místní poplatek z pobytu

Město Hlinsko zavedlo vyhláškou o místním poplatku z pobytu od 1. 1. 2024 místní poplatek z pobytu.

Správcem poplatku je Městský úřad Hlinsko, odbor kancelář tajemníka, úsek provozně-právní, Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko. V případě dotazů se lze obrátit na Bc. Hanu Dvořákovou (tel. 469 315 325, dvorakova@hlinsko.cz), Marii Hubenou (tel. 469 315 334, hubena@hlinsko.cz).

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů, osobám, které nejsou ve městě přihlášené. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení k místnímu poplatku.

Plátce poplatku, který zahájí poskytování úplatného pobytu na území města Hlinsko až po nabytí účinnosti vyhlášky, je povinen podat ohlášení k poplatku správci poplatku do 15 dnů ode dne zahájení činnosti.  

Plátce poplatku, který poskytoval úplatné krátkodobé pobyty již přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky, je povinen podat ohlášení k poplatku správci poplatku do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti vyhlášky, tj. do 31. 1. 2024.

K ohlášení slouží formulář Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu, který lze doručit správci poplatku prostřednictvím datové schránky k4hby3r nebo elektronicky podepsaný na e-mail: e-podatelna@hlinsko.cz, případně osobně nebo písemně doručit na adresu Městský úřad Hlinsko, Adámkova tř. 554, 539 23 Hlinsko.  

Pokud dojde ke změně údajů uvedených v ohlášení, musí plátce poplatku tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne vzniku.

Na základě Ohlášení k místnímu poplatku z pobytu přidělí správce poplatku plátci poplatku (ubytovateli) variabilní symbol. Pokud má plátce poplatku více ubytovacích zařízení, každému z nich bude přidělen samostatný variabilní symbol. 

Plátce poplatku je povinen vést za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, evidenční knihu, a to v listinné nebo elektronické podobě. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

Povinnými údaji ohledně ubytované fyzické osoby ze zákona jsou:

a) den počátku a den konce pobytu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,

c) datum narození,

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být:

 • občanský průkaz,
 • cestovní doklad,
 • potvrzení o přechodném pobytu na území,
 • pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
 • průkaz o povolení k pobytu,
 • průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
 • průkaz o povolení k trvalému pobytu,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
 • průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany,

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Do evidenční knihy se zaznamenává i pobyt osob osvobozených od placení poplatku.

Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Základem poplatku z pobytu je počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek z pobytu se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

Plátce poplatku vždy nejpozději do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí (tj. do 15. 1. a 15. 7. kalendářního roku) zašle správci poplatku Pololetní hlášení k poplatku z pobytuzároveň odvede vybraný poplatek správci poplatku (buď bezhotovostním převodem, nebo úhradou na pokladně města). Pololetní hlášení předává plátce poplatku i v případě, kdy v daném pololetí nikoho neubytovával.

Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce,

e) vykonávající na území obce sezónní práci (§ 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích) pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce:

 • ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
 • v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
 • za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem, kdy výše poplatku může být zvýšena až na dvojnásobek.

Pokud dojde k ukončení činnosti plátce v poskytování úplatného pobytu, plátce je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů.

Úřad

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 14 °C
déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 4.36m/s
tlak1018hPa
vlhkost96%
srážky7.41mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
5
29
4
30
4
31
6
1
9
2
6
3
4
4
4
5
4
6
5
7
5
8
4
9
4
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
10
16
4
17
3
18
5
19
5
20
5
21
6
22
10
23
6
24
5
25
6
26
6
27
6
28
8
29
8
30
7

Svátek

Svátek má Pavla

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru