Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Od středy 19.6. od 15:00 hod. otevíráme přírodní koupací biotop. Plavecký bazén bude v odpoledních hodinách pro veřejnost uzavřen.

Lesy, myslivost

Na úseku lesního hospodářství a myslivosti odbor životního prostředí MěÚ Hlinsko vykonává působnost dle následujících právních předpisů:

dle zákona č. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (lesní zákon)

 • rozhoduje o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 3)
 • rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa (§ 3 odst. 4)
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha (§ 12 odst. 3)
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1)
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud nepřesahuje správní obvod 
 • rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4)
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují správní obvod
 • rozhoduje o uložení opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené (§ 22 odst. 2)
 • rozhoduje o uložení opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují správní obvod (§ 32 odst. 2)
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let (§ 33 odst. 4)
 • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích (§ 34 odst. 4)
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2)
 • rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 6)
 • rozhoduje o ukládání pokut podle tohoto zákona
 • rozhoduje o uložení patření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení či omezení výroby či jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud nepřesahují správní obvod
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud nepřesahují správní obvod
 • vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém  obvodu (§ 12 odst. 2)
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud není příslušný kraj nebo ministerstvo
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 metrů od okraje lesa (§ 14 odst. 2)
 • zajišťuje zpracování lesní hospodářské osnovy (§ 25 odst. 1)
 • povoluje výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče (§ 31 odst. 2)
 • povoluje výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur (§ 31 odst. 6)
 • stanovuje lesní stráž a ruší ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu (§ 38)
 • soustřeďuje údaje lesní hospodářské evidence o lesích ve svém správním obvodu
 • vykonává dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě (§ 51 odst. 1)
 • vykonává státní správu a povinnosti určené orgánům státní správy lesů podle tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho základě ve všech dalších případech, není-li zákonem určen jiný orgán státní správy lesů
 • řeší přestupky a jiné správní delikty


dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

 • přijímá oznámení dodavatelů o zamýšleném sběru semenného materiálu, odběru částí  rostlin a vyzvedávání  sadebního materiálu (§ 6 odst. 1) a oznámení dodavatelů o zamýšleném sloučení reprodukčního materiálu a odběru částí rostlin při dalším vegetativním množení (§ 6a)
 • vystavuje potvrzení o původu reprodukčního materiálu získaného z uznaných zdrojů  reprodukčního  materiálu ve svém územním obvodu a vede o tom evidenci
 • vystavuje nové potvrzení o původu reprodukčního materiálu pro oddíly získané sloučením oddílů a pro oddíly získané následným vegetativním množením, pro které  bylo vystaveno potvrzení o původu, a vede o tom evidenci
 • rozhoduje o uložení pokut podle tohoto zákona
 • vykonává dozor, jak fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona,  předpisy vydané k jeho provedení a rozhodnutí vydaná na jejich základě, a ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 • předává údaje o vystavených potvrzeních o původu pověřené osobě


dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

 • uznává honitby, obory a bažantnice, provádí jejich zařazení do jakostních tříd, eviduje smlouvy o postoupení výkonu práva myslivosti (§ 18 a § 29 a 30)
 • vydává souhlas k zavádění dalších druhů zvěře do honiteb a vypouštění zvěře do honiteb (§ 5)
 • rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí (§ 6)
 • rozhoduje o umístění slaniska, napajedel nebo zařízení ke krmení (§ 9), pokud se uživatel honitby nedohodne s vlastníky pozemků
 • rozhoduje o zákazu vstupu do honiteb, spolupracuje při povolování hromadných akcí v přírodě
 • ustanovuje mysliveckou stráž a ruší její ustanovení (§ 12 a 13)
 • provádí registraci honebních společenstev, vede rejstřík honeb. společenstev (§ 20)
 • rozhoduje o náhradě za přičleněné pozemky (§ 30)
 • rozhoduje o změně nebo zániku honitby (§ 31)
 • rozhoduje o zániku smlouvy o nájmu honitby (§ 33)
 • vede evidenci honiteb a jejich využití, evidenci mysliveckých hospodářů, stráží a loveckých psů (§ 34)
 • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře (§ 35)
 • kontroluje plnění zaslaných a změněných plánů mysliveckého hospodaření (§ 36)
 • vyjadřuje se k lovu spárkaté zvěře dle § 36 odst. 5 
 • vydává rozhodnutí o změně plánu (§ 37) 
 • zpracovává statistická hlášení (§ 38)
 • povoluje popř. ukládá úpravu stavu zvěře (§ 39)
 • povoluje lov zvěře v době hájení (§ 40)
 • povoluje lov na nehonebních pozemcích (§ 41)
 • uděluje výjimky ze zakázaných způsobů lovu (§ 45)
 • vydává lovecké lístky a odebírá je (§ 47)
 • vydává plomby a lístky na kontrolu ulovené zvěře (§ 49)
 • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty (§ 63 a 64) 
 • dozírá na řádný výkon mysliveckého práva v honitbách

Úřad

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
déšť 20 °C 12 °C
déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 3.74m/s
tlak1011hPa
vlhkost81%
srážky11.57mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
5
29
4
30
4
31
6
1
9
2
6
3
4
4
4
5
4
6
5
7
5
8
4
9
4
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
10
16
4
17
3
18
5
19
5
20
5
21
6
22
10
23
6
24
5
25
6
26
6
27
6
28
8
29
8
30
7

Svátek

Svátek má Zdeňka

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den házené

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru