Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Od středy 19.6. od 15:00 hod. otevíráme přírodní koupací biotop. Plavecký bazén bude v odpoledních hodinách pro veřejnost uzavřen.

Informace o zpracování OÚ

Informace dle čl. 13 a čl. 14 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 


Kancelář tajemníka - Úsek správní

EVIDENCE OBYVATEL

Účel zpracování: trvalý pobyt (přihlášení, ukončení, rušení), potvrzení o osobních údajích, přidělení popisného a evidenčního čísla, seznamy voličů
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o evidenci obyvatel, zákon o volbách, zákon o referendu,
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, rodinný stav, rodné příjmení, státní příslušnost, osvojení, zdravotní stav
Kategorie subjektů údajů: občané, zákonní zástupci, účastníci řízení, rodinní příslušníci
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Ministerstvo vnitra ČR
Doba uchování: 75 let po úmrtí nebo prohlášení osoby za mrtvou
Zdroj: občané, Registr obyvatel, Katastr nemovitostí

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY

Účel zpracování: vydávání občanských průkazů, hlášení jejich ztráty, odcizení, poškození
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o občanských průkazech
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, fotografie, datum narození, místo narození, pohlaví, rodinný stav, státní příslušnost, údaje o dosaženém vzdělání
Kategorie subjektů údajů: občané
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Ministerstvo vnitra ČR, Státní tiskárna cenin
Doba uchování: 5 let, 20 let od vydání občanského průkazu
Zdroj: občané, Registr obyvatel, Městská Policie, Policie ČR

 

CESTOVNÍ DOKLADY

Účel zpracování: vydávání cestovních dokladů, hlášení jejich ztráty, odcizení, poškození
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o cestovních dokladech
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, fotografie, datum narození, místo narození, pohlaví, státní příslušnost, biometrické údaje
Kategorie subjektů údajů: občané
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Ministerstvo vnitra ČR, Státní tiskárna cenin
Doba uchování: 15 let
Zdroj: občané, Registr obyvatel

 

MATRIKA

Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení, svatební obřady, gratulace občanům, vítání občánků
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o matrikách, jménu a příjmení; souhlas
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, rodinný stav, rodné příjmení, státní příslušnost, telefonní číslo, citlivé osobní údaje
Kategorie subjektů údajů: občané, kontaktní osoby, účastníci řízení, zástupci nezletilých, rodinní příslušníci, svědci
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Ministerstvo vnitra ČR, zdravotní pojišťovny, zastupitelské úřady, okresní soud, Česká správa sociálního zabezpečení
Doba uchování: 1 rok
Zdroj: občané, Agendový informační systém evidence obyvatel

 

VOLBY

Účel zpracování: zpracování osobních údajů kandidátů
Právní základ: splnění právní povinnosti, významný veřejný zájem
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo, povolání, věk
Kategorie subjektů údajů: kandidáti
Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad
Doba uchování: 10 let
Zdroj: kandidáti, pověřená osoba

 

VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
Právní základ: úkol ve veřejném zájmu/při výkonu veřejné moci
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu
Kategorie subjektů údajů: žadatelé o voličský průkaz dle místa trvalého pobytu (obyvatelé Hlinskoi)
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko
Doba uchování: 10 let
Zdroj: žadatel
 


Odbor Kancelář tajemníka - Úsek provozně-právní

PŘESTUPKY

Účel zpracování: řízení o přestupcích (podání vysvětlení, příkaz, správní řízení)
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o odpovědnosti za přestupky, zákon o občanských průkazech, zákon o pozemních komunikacích
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, email, telefonní číslo, IČ, informace o přestupku, informace o majetku, zdravotní stav
Kategorie subjektů údajů: účastníci přestupkového řízení
Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR,
Doba uchování: 5 – 10 let
Zdroj: občané, Policie ČR, Městská policie, lékař

 

EVIDENCE SMLUV

Účel zpracování: příprava a uzavírání smluv
Právní základ: splnění smlouvy
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo
Kategorie subjektů údajů: občané
Kategorie příjemců údajů: katastr nemovitostí, orgány města, veřejnost
Doba uchování: nájemní smlouvy po dobu nájmu + 5 let, nákup a prodej nemovitého majetku 10 let, do konce promlčecí lhůty pro uplatnění práva druhou stranou
Zdroj: občan, katastr nemovitostí
 

PRACOVNÍ A MZDOVÁ AGENDA

Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti – zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění, daňový řád, zákon o dani z příjmů, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, zákon o zaměstnanosti, zákon o účetnictví,
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu, datum narození, rodinný stav, rodné příjmení, údaje o dosavadní praxi, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o dovednostech, údaje o pracovních schopnostech, údaje o rodinném příslušníkovi, docházka, informace o platu a odměnách, výpis z rejstříku trestů
Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, členové orgánů města, ředitelé příspěvkových organizací zřízených městem, členové výborů Zastupitelstva města Hlinsko a členové komisí Rady města Hlinsko, členové volebních komisí, praktikanti, stážisti
Kategorie příjemců údajů: orgány veřejné správy, zdravotní pojišťovny, soudy, exekutoři, Městský úřad Hlinsko, OSSZ, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce, závodní lékař, Policie ČR
Doba uchování: 1 - 50 let
Zdroj: zaměstnanci


VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Účel zpracování: zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v souvislosti s výběrovým řízením 
Právní základ: splnění smlouvy, splnění právní povinnosti – zákon o úřednících územních samosprávných celků
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo, údaje o dosavadní praxi, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o dovednostech, údaje o pracovních schopnostech, výpis z Rejstříku trestů, 
Kategorie subjektů údajů: uchazeči o zaměstnání
Kategorie příjemců: členové výběrových komisí
Doba uchování: po dobu trvání výběrového řízení
Zdroj: uchazeči o zaměstnání
 

Mobilní rozhlas

Účel zpracování: Provozování informačního srvisu pro občany
Právní základ: Informovaný souhlas, veřejný zájem
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, email, telefon
Kategorie subjektů údajů: občané
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, společnost MUNIPOLIS (provozovatel IS Mobilní rozhlas) jako zpracovatel osobních údajů.
Doba uchování: po dobu platnosti souhlasu
Zdroj: Zájemci o službu Mobilní rozhlas


 

Odbor finanční a ekonomický

ÚČETNICTVÍ

Účel zpracování: vedení účetní evidence
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, zákon o obcích, daňový řád
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, číslo účtu, DIČ, IČ, e-mail, telefonní číslo
Kategorie subjektů údajů: dodavatelé, odběratelé
Kategorie příjemců údajů: auditor, daňový poradce, krajský úřad, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Policie, Městský úřad Hlinsko
Doba uchování: 10 let
Zdroj: dodavatel, odběratel

POKLADNA

Účel zpracování: příjem peněz v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet
Právní základ: splnění právní povinnosti – daňový zákon, zákon o místních poplatcích, občanský zákoník, občanský soudní řád, správní řád
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, platební titul, placená částka
Kategorie subjektů údajů: občané
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko
Doba uchování: 10 let
Zdroj: poplatník, příslušné odbory Městského úřadu

SPRÁVA POPLATKŮ

Účel zpracování: evidence místních poplatků
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o obcích, zákon o místních poplatcích, daňový řád, občanský soudní řád, insolvenční zákon
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, e-mail, telefonní číslo, číslo účtu, výše vyměřeného poplatku
Kategorie subjektů údajů: plátci místních poplatků
Kategorie příjemců údajů: Banky, Česká správa sociálního zabezpečení, Krajský úřad, Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Úřad práce, Zdravotní pojišťovny, zaměstnavatelé, notářství, soudy, insolvenční správci
Doba uchování: 10 let
Zdroj: poplatník, centrální evidence obyvatel, systém Czech point, banky, zdravotní pojišťovny, úřad práce, česká správa sociálního zabezpečení, notáři, soudy, insolvenční rejstřík

FINANČNÍ VÝBOR

Účel zpracování: Emailová korespondence se členy výboru, pozvánky, zpracování zápisů ze zasedání
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o obcích
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail,
Kategorie subjektů údajů: členové orgánů města
Kategorie příjemců údajů: orgány města, veřejnost
Doba uchování: 10 let
Zdroj: členové orgánů města

ČERPÁNÍ DOTACÍ

Účel zpracování: administrace dotace 
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o finanční kontrole, kontrolní řád, zákoník práce, občanský zákoník, zákoník práce
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo
Kategorie subjektů údajů: zaměstnanci
Kategorie příjemců údajů: poskytovatel dotace, Městský úřad Hlinsko, Finanční úřad
Doba uchování: 10 let
Zdroj: zaměstnanci

 


 

 

Odbor investic a městského majetku

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Účel zpracování: investice do majetku a infrastruktury města, projektová dokumentace, územně plánovací dokumentace
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o veřejných zakázkách
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, IČ, datum narození, adresa, telefon, e-mail, výpis z rejstříku trestů
Kategorie subjektů údajů: dodavatelé
Kategorie příjemců údajů: Úřad na ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel dotace, Finanční úřad, Ministerstvo financí
Doba uchování: 20 let
Zdroj: dodavatel, živnostenský rejstřík
 

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Účel zpracování: jednání směřující k uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu, naplňování smlouvy o nájmu obecního bytu, agenda vymáhání nároků obce na bývalých nájemcích obecních bytů.
Právní základ: splnění smlouvy, oprávněný zájem
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, u soc. bytů ekonomická situace, zdravotní stav.
Kategorie subjektů údajů: občané 
Kategorie příjemců údajů: soud, exekutor, ISTA (jako zpracovatel vyúčtování), dodavatelé energií, firmy provádějící servis a opravy bytů
Doba uchování: 5 let 
Zdroj: občané
 

NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Účel zpracování: jednání směřující k uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu, naplňování smlouvy o nájmu obecního bytu, agenda vymáhání nároků obce na bývalých nájemcích obecních bytů.
Právní základ: splnění smlouvy, oprávněný zájem
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo,
Kategorie subjektů údajů: občané, fyzické osoby podnikající, statutární orgány právnických osob
Kategorie příjemců údajů: soud, exekutor, veřejnost, dodavatelé energií, firmy provádějící servis a opravy nebytových prostor
Doba uchování: 5 let
Zdroj: občané, fyzické osoby podnikající, právnické osoby
 

SOUHLASY S DOČASNÝM ZÁBOREM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Účel zpracování: vyřízení žádostí o dočasný zábor veřejných prostranství
Právní základ: splnění smlouvy
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo
Kategorie subjektů údajů: žadatelé
Kategorie příjemců údajů: Městská policie Hlinsko
Doba uchování: 5 let
Zdroj: občané
 

ŽÁDOSTI O UMÍSTĚNÍ REKLAM

Účel zpracování: uzavření smlouvy o umístění reklam na obecním majetku
Právní základ: splnění smlouvy
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní číslo
Kategorie subjektů údajů: žadatel o umístění reklamy
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko
Doba uchování: 5 let
Zdroj: žadatel o umístění reklamy
 


 

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

SOCIÁLNÍ PRÁCE

Účel zpracování: zajištění sociální péče o občany
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o sociálních službách
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, email, telefonní číslo, údaje o sociální situaci, údaje o majetkových poměrech
Kategorie subjektů údajů: osoby ohrožené sociálním vyloučením
Kategorie příjemců údajů: poskytovatelé sociálních služeb, soudy, Policie ČR
Doba uchování: 5 let
Zdroj: osoby ohrožené sociálním vyloučením, anonymní podání, Policie ČR, občané, rodinní příslušníci
 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 

Účel zpracování: zajištění sociálně právní ochrany dětí
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o sociálně právní ochraně dětí,
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, místo narození, telefonní číslo, email, fotografie, údaje o majetku, údaje z rejstříku trestů, zdravotní stav
Kategorie subjektů údajů: nezletilé děti, osoby pečující, žadatelé o svěření do péče
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, soudy, krajský úřad, Policie ČR, státní zastupitelství, orgány sociálně právní ochrany dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv, Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí
Doba uchování: 15 let
Zdroj: osoby pečující, školy, lékaři, policie ČR, neziskové organizace, jiné správní úřady
 

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

Účel zpracování: veřejné opatrovnictví
Právní základ: souhlas
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, rozsudek soudu, údaje o bydlení, údaje o majetku, zdravotní stav    
Kategorie subjektů údajů: osoby zdravotně znevýhodněné, oprávněné osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.
Doba uchování: 10 let
Zdroj: osoby zdravotně znevýhodněné, zákonní zástupci
 

DOHLED NAD OPATROVNÍKY

Účel zpracování: dohled nad opatrovníky v rámci rodiny
Právní základ: splnění právní povinnosti – občanský zákoník
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, údaje o sociální situaci    
Kategorie subjektů údajů: opatrovníci, opatrovanci
Kategorie příjemců údajů: soudy
Doba uchování: 10 let
Zdroj: soud, opatrovanci, opatrovníci
 

ZASTUPOVÁNÍ OZZ

Účel zpracování: zastupování osob zdravotně znevýhodněných při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociálních služeb
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o sociálních službách
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození
Kategorie subjektů údajů: osoby zdravotně znevýhodněné
Kategorie příjemců údajů: poskytovatelé sociálních služeb
Doba uchování: 5 let
Zdroj: osoby zdravotně znevýhodněné, poskytovatelé sociálních služeb
 

VÝKON KURATELY PRO OSOBY PO VÝKONU TRESTU

Účel zpracování: výkon kurately pro zletilé osoby po výkonu trestu
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o sociálních službách
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, zdravotní stav
Kategorie subjektů údajů: osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ve výkonu trestu, zdravotně postižení
Kategorie příjemců údajů: Probační a mediační služba, soudy, státní zastupitelství
Doba uchování: 10 let
Zdroj: osoby v nesnázích, Policie ČR, zdravotnická zařízení, lékaři, poskytovatelé sociálních služeb, soudy, obce, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR
 

VÝKON KURATELY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Účel zpracování: výkon kurately pro dědi a mládež
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o sociálně právní ochraně dětí
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo
Kategorie subjektů údajů: osoby nezletilé, osoby mladistvé
Kategorie příjemců údajů: Probační a mediační služba, soudy, státní zastupitelství
Doba uchování: 15 let
Zdroj: osoby ohrožené sociálním vyloučením, anonymní podání, Policie ČR, občané, rodinní příslušníci
 

VYDÁVÁNÍ OZNAČENÍ PRO VOZIDLA OZZ

Účel zpracování: vydávání označení pro vozidla osob zdravotně znevýhodněných
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o pozemních komunikacích,
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo
Kategorie subjektů údajů: osoby zdravotně znevýhodněné
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, soudy, Policie ČR, exekutoři
Doba uchování: 5 let
Zdroj: osoby zdravotně znevýhodněné, zákonní zástupci
 

VYDÁVÁNÍ EUROKLÍČŮ NA TOALETY OZZ

Účel zpracování: vydávání euroklíčů na toalety pro osoby zdravotně znevýhodněné
Právní základ: souhlas
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa
Kategorie subjektů údajů: osoby zdravotně znevýhodněné, oprávněné osoby
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.
Doba uchování: 5 let
Zdroj: osoby zdravotně znevýhodněné, zákonní zástupci 

 


Stavební úřad

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

•    Účel zpracování: vedení stavebního a územního řízení
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – stavební zákon, správní řád, zákon o vyvlastnění, zákon o ověřování
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, IČ
•    Kategorie subjektů údajů: občané
•    Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, dotčené orgány, účastníci, krajský úřad
•    Doba uchování: po dobu existence stavby + 5 let
•    Zdroj: Centrální registr osob, Centrální registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a veřejných institucí
 

PAMÁTKOVÁ PÉČE

•    Účel zpracování: vydávání závazných stanovisek či rozhodnutí
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o státní památkové péči
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ
•    Kategorie subjektů údajů: žadatelé
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Památková inspekce
•    Doba uchování: 10 let
•    Zdroj: Centrální registr obyvatel, žadatelé
 

DOPRAVNÍ STAVBY

•    Účel zpracování: řízení o územním/stavebním povolení, vyjádření k projektům
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o pozemních komunikacích, stavební zákon
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, email, telefonní číslo, IČ, rodné číslo
•    Kategorie subjektů údajů: občané, účastníci řízení, zákonní zástupci
•    Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, veřejnost
•    Doba uchování: 5 – 20 let
•    Zdroj: občané, katastr nemovitostí
 

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

•    Účel zpracování: užívání komunikací, dopravní značení, výjimky z dopravního značení
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o pozemních komunikacích, zákon o provozu na pozemních komunikacích
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ, email, telefonní číslo
•    Kategorie subjektů údajů: občané, zástupce na základě plné moci, žadatel, účastník řízení
•    Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, veřejnost
•    Doba uchování: 5 – 10 let
•    Zdroj: žadatelé, Katastr nemovitostí

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

•    Účel zpracování: připomínky a námitky při projednávání územního nebo regulačního plánu
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – stavební zákon
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, parcelní číslo staveb
•    Kategorie subjektů údajů: občané
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad
•    Doba uchování: 20 let
•    Zdroj: občané
 

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

•    Účel zpracování: poskytování územně analytických podkladů
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – stavební zákon
•    Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mail, parcelní číslo stavby, telefonní číslo
•    Kategorie subjektů údajů: vlastníci technické infrastruktury
•    Kategorie příjemců údajů: dotčené orgány (Městský úřad Hlinsko, investoři, projektanti aj.)
•    Doba uchování: 20 let
•    Zdroj: vlastníci technické infrastruktury
 


 

 

Odbor dopravy

REGISTR ŘIDIČŮ

•    Účel zpracování: vydávání a výměna řidičských průkazů, námitky v bodovém hodnocení řidičů, přezkum zdravotní způsobilosti
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o provozu na pozemních komunikacích
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, fotografie, místo narození, pohlaví, rodné číslo
•    Kategorie subjektů údajů: občané
•    Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Celní správa, Městská policie, Ministerstvo dopravy ČR, Policie ČR, Státní tiskárna cenin
•    Doba uchování: po dobu života řidiče nebo do doby vzdání se řidičského oprávnění
•    Zdroj: občané, Policie ČR, Městská policie, Celní správa, lékaři
 

ZKOUŠKY ŘIDIČŮ

•    Účel zpracování: zkoušky řidičů, odborná a profesní způsobilost
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, místo narození, rodné číslo, telefonní číslo, státní příslušnost
•    Kategorie subjektů údajů: občané
•    Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Ministerstvo dopravy ČR
•    Doba uchování: po dobu života řidiče nebo do doby vzdání se řidičského oprávnění
•    Zdroj: občané, Registr řidičů
 

REGISTR VOZIDEL

•    Účel zpracování: registrace vozidel, změna v registraci, schvalování technické způsobilosti, obnova VIN
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, IČ, registrační značka
•    Kategorie subjektů údajů: občané
•    Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Ministerstvo dopravy ČR, ICZ
•    Doba uchování: 5 - 16 let
•    Zdroj: Občané, Registr vozidel
 

TAXISLUŽBA

•    Účel zpracování: vydání průkazu řidiče taxislužby a evidence vozidel taxislužby
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o silniční dopravě
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ, obchodní jméno, sídlo, registrační značka, fotografie, místo narození, rodné číslo, rodné příjmení, státní příslušnost, informace o přestupku
•    Kategorie subjektů údajů: občané
•    Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko, Ministerstvo dopravy ČR
•    Doba uchování: 5 let
•    Zdroj: Občané, Registr obyvatel, Registr řidičů, Czechpoint – rejstřík trestů, Registr podnikatelů v silniční dopravě
   


 

 

Odbor životního prostředí

OCHRANA OVZDUŠÍ

•    Účel zpracování: vydávání závazných stanovisek v souvislosti se stavebním řízením
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o ochraně ovzduší
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ
•    Kategorie subjektů údajů: žadatelé
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí, veřejnost
•    Doba uchování: 10 let
•    Zdroj: Centrální registr obyvatel, žadatelé
 

KÁCENÍ STROMŮ

•    Účel zpracování: vydávání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o ochraně přírody a krajiny
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ
•    Kategorie subjektů údajů: žadatelé
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí
•    Doba uchování: 10 let
•    Zdroj: Centrální registr obyvatel, žadatelé
 

EVIDENCE LESNÍCH  HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV

•    Účel zpracování: vedení předepsané evidence vlastníků lesů pod 50 ha v souvislosti s povinností zpracovat lesní hospodářské osnovy
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – lesní zákon
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ, rodné číslo
•    Kategorie subjektů údajů:  vlastníci lesních pozemků
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, zpracovatel – LESPROJEKT BRNO, a.s.
•    Doba uchování: od převzetí osnov + 10 let
•    Zdroj: Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
 

RYBÁŘSKÉ LÍSTKY

•    Účel zpracování: vyřízení žádosti o rybářský lístek
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o rybářství
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, místo narození
•    Kategorie subjektů údajů:  žadatelé
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad
•    Doba uchování: 5 let
•    Zdroj: žadatelé
 

LOVECKÉ LÍSTKY

•    Účel zpracování: vydávání loveckých lístků
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o myslivosti
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, rodné příjmení, telefonní číslo, údaj o bezúhonnosti
•    Kategorie subjektů údajů:  občané, zahraniční klienti
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství
•    Doba uchování: 5 let
•    Zdroj: žadatelé, výpis z rejstříku trestů, centrální registr osob
 

REJSTŘÍK HONEBNÍCH SPOLEČENSTEV

•    Účel zpracování: zápisy do rejstříku honebních společenstev
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o myslivosti
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, funkce
•    Kategorie subjektů údajů:  členové orgánů společenstev
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo vnitra
•    Doba uchování: po dobu existence + 10 let
•    Zdroj: Centrální registr osob, honební společenstva
 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

•    Účel zpracování: vedení správního řízení o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o zemědělském půdním fondu
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ
•    Kategorie subjektů údajů:  účastníci správního řízení, dotčené osoby
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství
•    Doba uchování: 15 let
•    Zdroj: Centrální registr obyvatel, žadatelé
 

ZÁVAZNÁ STANOVISKA K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

•    Účel zpracování: závazná stanoviska k nakládání s odpady
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o odpadech
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ
•    Kategorie subjektů údajů: účastníci správního řízení
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo životního prostředí, stavební úřad
•    Doba uchování: 10 let
•    Zdroj: Centrální registr obyvatel, žadatel,
 

MYSLIVECKÁ A RYBÁŘSKÁ STRÁŽ

•    Účel zpracování: stanovení myslivecké a rybářské stráže
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o myslivosti, zákon o rybářství
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, opis rejstříku trestů
•    Kategorie subjektů údajů:  žadatelé, žadatelé – cizí státní příslušníci
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství
•    Doba uchování: 10 let
•    Zdroj: Centrální registr obyvatel, žadatelé, Rejstřík trestů, Rejstřík přestupků
 

VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

•    Účel zpracování: vedení správního řízení dle vodního zákona a dle stavebního zákona
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – vodní zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, správní řád
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, IČ
•    Kategorie subjektů údajů: žadatelé
•    Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad, Ministerstvo zemědělství
•    Doba uchování: po dobu existence stavby + 5 let
•    Zdroj: Centrální registr obyvatel, žadatelé
 


 

 

Živnostenský úřad


ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK - EVIDENCE PODNIKATELŮ

•    Účel zpracování: zápis do registru živnostenského podnikání
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o živnostenském podnikání, kontrolní řád
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, e-mail, místo narození, pohlaví, rodné číslo, rodné příjmení, telefonní číslo, výpis z rejstříku trestů, národnost
•    Kategorie subjektů údajů: členové orgánů společnosti, podnikatel, zaměstnanci podnikatelů, 
•    Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo průmyslu
•    Doba uchování: 10 let od úmrtí podnikatele
•    Zdroj: podnikatel, odpovědný zástupce, statutární orgán, vedoucí odštěpného závodu, veřejné rejstříky

EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ

•    Účel zpracování: zápis do evidence zemědělského podnikatele
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o zemědělství, kontrolní řád
•    Kategorie osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, rodné číslo, telefonní číslo, identifikační číslo
•    Kategorie subjektů údajů: podnikatel
•    Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo zemědělství
•    Doba uchování: 10 let od úmrtí podnikatele
•    Zdroj: podnikatel, veřejný rejstřík

 

CZECHPOINT

Účel zpracování: poskytování výpisů z rejstříků, zřízení datové schránky, zneplatnění přístupových údajů do datových schránek
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o ověřování, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon o základních registrech, zákon o rejstříku trestů
Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví
Kategorie subjektů údajů: občané, právnické osoby, členové orgánů společností
Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Hlinsko
Doba uchování:  3 - 10 let
Zdroj: občané, Registr obyvatel
 


Oddělení dotací

ŽÁDOSTI O DOTACE

•    Účel zpracování: příprava žádostí o dotace, kde je město příjemcem
•    Právní základ: splnění smlouvy – dle dotačních titulů a jejich podmínek
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, e-mail, rodné číslo, telefonní číslo
•    Kategorie subjektů údajů: starosta, místostarosta, příjemci finančních prostředků získaných obcí prostřednictvím dotace
•    Kategorie příjemců údajů: poskytovatel dotace, kontrolní orgány
•    Doba uchování: 20 - 30 let
•    Zdroj: starosta, místostarosta, občané
 

POSKYTOVÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA

•    Účel zpracování: poskytování dotace z rozpočtu města v oblasti kultury, sportu a sociálních věcí
•    Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o finanční kontrole, daňový řád, o rozpočtových pravidlech rozpočtů územních samosprávných celků
•    Kategorie osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, datum narození, email, telefonní číslo, číslo bankovního účtu
•    Kategorie subjektů údajů: žadatelé o dotaci, příjemci dotace
•    Kategorie příjemců údajů: Ministerstvo financí ČR, finanční úřad
•    Doba uchování: 10 let
•    Zdroj: žadatelé o dotaci
 


 

 

Městská policie

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE

Účel zpracování: zpracování osobních údajů o účastnících přestupkového řízení, oznamovatelích, osobách v pátrání, osobách podezřelých z trestné činnosti
Právní základ: úkol ve veřejném zájmu/ při výkonu veřejné moci – zákon o obecní policii, zákon o odpovědnosti za přestupky, zákon o řízení o přestupcích, zákon o pozemních komunikacích, správní řád, zákon o obcích, tabákový zákon,
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, místo narození, fotografie, rodné číslo, telefonní číslo, státní občanství, údaje o omezení svéprávnosti, údaje o zákonných zástupcích, informace o zákazu pobytu
Kategorie subjektu údajů: oznamovatelé, podezřelí, poškození, svědci
Kategorie příjemců údajů: orgány veřejné správy, orgány činné v trestním řízení, krajský úřad, Ministerstvo vnitra
Doba uchování:  5 let u přestupků, ostatní dle § 24 a odst. 3 zákona 553/1991 Sb., o obecní policii
Zdroj: oznamovatelé, podezřelí, poškození, svědci, centrální evidence přestupků, systém PATROS (pátrání po osobách)

 

KAMEROVÝ SYSTÉM

Účel zpracování: provoz kamerového systému
Právní základ: splnění právní povinnosti – zákon o obecní policii, úkol ve veřejném zájmu/při výkonu veřejné moci, oprávněný zájem
Kategorie osobních údajů: obrazový záznam
Kategorie subjektu údajů: občané
Kategorie příjemců údajů: orgány činné v trestním řízení, orgány veřejné správy
Doba uchování: 30 dnů, záznamy z incidentů dle skartační lhůty daného spisu
Zdroj: občané
 

ZTRÁTY A NÁLEZY

Účel zpracování: zpracování osobních údajů nálezců věcí (pro účely přiznání nálezného), ztotožnění majitelů věcí
Právní základ: úkol ve veřejném zájmu/ při výkonu veřejné moci
Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo
Kategorie subjektu údajů:  vlastník, nálezce
Kategorie příjemců údajů: vlastník
Doba uchování: 3 roky
Zdroj: nálezce, vlastník

Úřad

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 22 °C 14 °C
déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 4.36m/s
tlak1018hPa
vlhkost96%
srážky7.41mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
4
28
5
29
4
30
4
31
6
1
9
2
6
3
4
4
4
5
4
6
5
7
5
8
4
9
4
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
10
16
4
17
3
18
5
19
5
20
5
21
6
22
10
23
6
24
5
25
6
26
6
27
6
28
8
29
8
30
7

Svátek

Svátek má Pavla

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie


nahoru