Menu
Město Hlinsko
městoHlinsko

Od středy 19.6. od 15:00 hod. otevíráme přírodní koupací biotop. Plavecký bazén bude v odpoledních hodinách pro veřejnost uzavřen.

Povinně poskyt. informace

1. Oficiální název:

Město Hlinsko

2. Důvod a způsob založení:  

Právním základem současného postavení města Hlinsko je Ústava ČR (hlava sedmá, čl. 100) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Město Hlinsko (dále jen město) je územním samosprávným spole čenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Město má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy, též usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.  

3. Organizační struktura:  

Organizační strukturu Městského úřadu Hlinsko s vymezením náplně činnosti jednotlivých odborů stanoví organizační řád.

podrobnosti zde

4. Kontaktní spojení:  

Poděbradovo nám. 1

539 23 Hlinsko

spojovatelka: 469 326 111

fax: 469 319 494

e-mail: mesto@hlinsko.cz

el. podatelna: e-podatelna@hlinsko.cz

www: www.hlinsko.cz

ID dat. schránky: k4hby3r

   

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo:                                                                              Další budova:

Poděbradovo nám. 1                                                 Adámkova 554

539 23 Hlinsko                                                             539 01 Hlinsko

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Poděbradovo nám. 1                                                  Adámkova 554

539 23 Hlinsko                                                              539 01 Hlinsko

   

4.3 Úřední hodiny

pondělí                       7:30 - 17:00                    

úterý                           8:00 - 15:00                         (podatelna do 14:30 hod)

středa                         7:30 - 17:00                    

čtvrtek                        8:00 - 15:00                          (odbor dopravy, obč. průkazy a pasy až od 13:00 hod, podatelna do 14:30 hod)

pátek                          8:00 - 14:30                    

 

Výjimka z úředních hodin: 

Pokladna:                          úterý, čtvrtek, pátek             zavřeno

Pokladna a podatelna:    polední přestávka                11:30 - 12:30

OSPOD:                             čtvrtek                                    zavřeno

 

4.4 Telefonní čísla

tel. spojovatelka (budova - Adámkova 554)               469 326 111

tel. spojovatelka (budova - Poděbrad. nám. 1)           469 315 300

   

4.5 Čísla faxu

fax - budova - Adámkova 554                                        469 319 494

   

4.6 Adresa internetové stránky

www.hlinsko.cz

   

4.7 Adresa e-podatelny

e-podatelna@hlinsko.cz

   

4.8 Další elektronická adresa

mesto@hlinsko.cz

   

4.9 ID datové schránky

k4hby3r 

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení - č. ú.:

190000623531/0100 (19 je předčíslí účtu) (Komerční banka, a.s.).
Platby lze uhradit i na pokladně městského úřadu v úředních hodinách.

6. IČO:

00270059

7. DIČ:

CZ00270059

8. Dokumenty:  

 8.1. Seznam hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

podrobnosti zde

9. Žádosti o informace:  

Informace městského úřadu můžete získat následujícím způsobem:

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním. Městský úřad Hlinsko poskytuje informace zveřejněním na úřední desce, na internetových stránkách a dále v úředních hodinách na příslušných odborech Městského úřadu Hlinsko.

Pro podání žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze využít následující formulář

Další informace lze získat prostřednictvím Hlineckých novin vydávaných městem Hlinsko a místní kabelové televize KIS. 

Přehled poskytnutých informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - zaslané dotazy a odpovědi

podrobnosti zde

10. Příjem žádostí a dalších podání:  

Žádosti, stížnosti případně další podání lze podat v analogové či digitální podobě na centrální podatelně Městského úřadu Hlinsko. Mimo centrální podatelnu mohou přijímat dokumenty v analogové podobě, případně dokumenty vytvořené z podání nebo podnětu učiněného ústně i tzv. útvarové podatelny.

podrobnosti zde

11. Opravné prostředky:  

Proti rozhodnutí Městského úřadu Hlinsko ve správním řízení lze podat odvolání prostřednictvím toho odboru úřadu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí.

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané uznaným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání lze podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Hlinsko, která přijímá dokumenty v analogové i digitální podobě.

Odvolání ústní lze podat u příslušného odboru Městského úřadu Hlinsko, který rozhodnutí vydal.

V případě usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce v samostatné nebo přenesené působnosti se postupuje podle § 123 a násl. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná-li se o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebo stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí  informace, řídí se lhůty pro odvolání, případně stížnosti, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání či stížnost lze podat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Hlinsko, která přijímá dokumenty v analogové i digitální podobě.

Odvolání ústní lze podat u příslušného odboru Městského úřadu Hlinsko, který rozhodnutí vydal.

12. Formuláře:  

podrobnosti zde

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:  

podrobnosti zde

14. Nejdůležitější předpisy:  

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

podrobnosti zde

14.2. Vydané právní předpisy

podrobnosti zde

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:  

podrobnosti zde (1.12 MB)

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb. nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy:

Město v současné době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č 106/1999 Sb.:

podrobnosti zde

18. Seznam organizací:  

podrobnosti zde  

 

 

Úřad

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 7. 2024
déšť 19 °C 15 °C
déšť, slabý severozápadní vítr
vítrSZ, 4.07m/s
tlak1013hPa
vlhkost97%
srážky10.71mm

Mobilní rozhlas

mr

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
10
2
13
3
12
4
12
5
14
6
13
7
11
8
11
9
12
10
13
11
13
12
13
13
13
14
14
15
14
16
14
17
15
18
14
19
15
20
19
21
16
22
15
23
15
24
15
25
15
26
15
27
16
28
13
29
13
30
13
31
14
1
12
2
12
3
12
4
12

Svátek

Svátek má Magdaléna

Dopravní omezení

Dopravní omezení

Koupací biotop

Koupací biotop

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie


nahoru